SFS 1988:690

880690.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:690

Utkom från trycket

den 22 juni 1988

om ändriinig i äktenskapsbalken;

utfärdad den 26 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrivs att 14 kap. 7 § äktenskapsbalken

skall ha följande lydelse.

14 kap. �ktenskapsmål och mål om underhål!

7 § I mål om älctenskapsskillnad far domstolen, för tiden till dess att
frågan har avgjorts genom dom som har vunnit laga kraft, på yrkande av

någon av makarna

1. bestämma vem av malcama som skall ha rätt att bo kvar i makarnas

gemensamma bostad, dock längst för tiden till dess att bodelning har skett,

2. förordna om skyldighet för den ena maken att utge bidrag till den

andra makens underhåll.

I sådant mål far domstolen också, för tiden till des s att skillnadsfrågan

har avgjorts genom dom som har vunnit laga kraft, på yrkande av någon av
makarna förbjuda makarna att besöka varandra.

Ett beslut enligt första stycket får verkställas på samma sätt som en dom

som har vunnit laga k raft. Ett beslut enligt andra stycket gäller på samma
sätt som en dom som har vunnit laga kraft. Beslut enligt första eller andra
stycket får dock när som helst ändras av domstolen.

�verträder någon ett förbud enligt andra stycket, tillämpas 24 och 25 §§

lagen (1988; 688) om besöksförbud.

I mål om äktenskapsskillnad får domstolen dessutom, med tillämpni ng

av bestämmelserna i föräldrabalken, förordna om vad som skall gälla i
fråga om vårdnad, umgänge oc h bidrag till barns underhåll för tiden till
dess att sådan fråga har avgjorts genom dom som har vunnit laga kraft.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. �ldre bestämmelser gäller dock i

fråga om förbud enligt 14 kap. 7 § a ndra stycket som har meddelats före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEUON

Anders Eriksson
(Justitiedepartementet)

1432

Prop. 1987/88; 137, JuU 42, rskr. 320,

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.