SFS 1988:1452

881452.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1452 Lag

Utkom från tryckt!

om ändring i äktenskapsbalken;

den 22 decem ber 1988

3178

utfärdad den 8 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föres krivs att i äktenskapsbalken skall införas

en ny paragraf, 17 kap. 9 §, av följande lydelse.

17 kap.
9 § Bestämmelserna om särskilda rättsmedel i 58 och 59 kap. rättegångs­

balken skall tillämp as i fråg a om bodelni ng som förrättats av bo delnings-

forrättare. Härvid skall vad som s ägs i 58 kap. 10 a och 13 §§ och 59 kap.

4 a § rättegångsbalken om ful lföljd av ta lan gälla klander av bodelning.

Prop. 1987/88:58, 1988/89: JuU7, rskr. 33.

til

¬

background image

Denna lag träder i kraft den I j anuari 19 89.

SFS 1988:1452

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.