SFS 1989:657

890657.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:657

om ändring i äkfenskapsbalken;

den 29 juni 198 9

Utfärdad den 14 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs att 14 kap. 17 och 18 §§ äktenskaps-

balken skall ha följande lydelse.

14 kap.

17 § Vid huvudförhandling i äktenskapsmål och mål om un derhåll skall

tingsrätten bestå av en lagfa ren domare och tre nämndemän, om annat

inte följer av 1 kap. 3 a § andra och tredje stycke na rättegångsbalken.
Denna regel gäller även för andra mål som handläggs i samma rättegång.

Om det inträffar förfall för någon av nämndemä nnen sedan huvudför­

handlingen har påböljats, är rätten domför m ed en lagfa ren doma re och
två nämndemän.

Om det föreligger särskilda skäl med hä nsyn till målets omfattning eller

svårighetsgrad, får antalet lagfarna domare utökas med en utöver vad som

följer av första stycket. Detsamma gäller i f råga om antalet nämndemän.

När nämndemän ingår i tingsrätten, skall ordföranden vid överläggning

redogöra för omständigheterna i måle t och inneh ållet i gä llande rätt. Vid

omröstning skall först ordföranden och därefte r nämndemännen säga sin

mening. I övrig t gäller bestäm melserna i rättegångsbalken om överlägg­
ning och omröstning i tvi stemål.

18 § I äktens kapsmål och mål om underhåll är hovrätten domför me d
tre lagfarna domare och två nämndemän. Fler än fyra lagfarna domare och
tre nämndemän får inte delta. Vid handläggning som inte sker vid huvud­
förhandling, liksom när målet i ting srätten har avgjorts utan nämndemän,

är hovrätten dock domför även med enbart lagfarna domare enligt vad
som sägs i 2 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken. Hovrätten är i övrigt

domför enligt vad som sägs i 2 kap. 4 § fjärde o ch femte sty ckena rätte­

gångsbalken.

Tar nämnde män del i målets avg örande, skal l vid öve rläggning ordfö­

randen eller, om målet har beretts av en annan lagfaren domare, denne

' Prop. 1988/89; 95. JuU23, rskr. 288.

1123

/

¬

background image

SFS 1989:657

redogöra för omständigheterna i mål et och innehå llet i gäl lande rätt. Vid

^

omröstning skall nämndemännen säga sin mening sist. I övrigt gäller

bestämmelserna i rättegångsbalken om överläggning och omröstning i

tvistemål.

Denna lag träder i kra ft den 1 september 1989. �ldre föreskrifter gäller

alltjämt vid h uvudförhandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.