SFS 1991:495

910495.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:495

om ändring i äktenskapsbalken;

Utkom från tryc ket

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om äktenskapsbalken^

dels att i 3 kap. 2 § ordet "kyrkobokförd" skal! bytas ut mot "folkbok-

förd",

dels att i 3 kap. 4 § orden "pastorsämbetet" och "ämbetet" skall bytas ut

mot "skattemyndigheten" och "myndigheten",

dels att 3 kap. 1 §, 4 kap. 5 § , 15 kap. 2 och 4 §§ samt 18 kap. 5 § skall ha

följande lydelse,

dels att det i balken skall införas en ny paragraf, 4 kap. 8 §, av följande

lydelse.

3 kap.

1 § Innan äktenskap ingås skall prövas om det finns något hinder mot
äktenskapet. Denna prövning skall göras av skattemyndigheten i det län

där kvinnan eller mannen är folkbokförd eller, om ingen av dem är
foikbokförd här i landet, i det län där någon av dem vistas.

Hindersprövningen skall begäras av kvinnan och mannen gemensamt

hos valfri skattemyndighet eller allmän försäkringskassa.

4 kap.

5 § Innan vigsel förrättas skall vigselfö rrättaren förvissa sig om att hin­
dersprövning har skett inom fyra må nader före den planerade vigseln och
att inge t hinder har framkommit.

8 § Vigselförrättaren skall genast sända underrättelse om vigseln till den

skattemyndighet som har gjort hindersprövningen.

15 kap.

2 § Skattemyndighetens beslut i fråga om hindersprövning får �verkla­

gas hos länsrätten.

Detsamma gäller beslut av präster inom svenska kyrkan om förrättande

av vigsel.

4

Länsstyrelsens beslut om tillstånd till äktenskap elierom förrättan­

de av vigsel får överklagas hos kammarrätten.

18 kap.

5 § Uppgifter om ingångna och upplösta äktenskap registreras inom
folkbokföringen enligt särskilda bestämmelser.

den 11 juni 199 1

' Prop. 1990/91: 153, SkU28. rskr. 320.

^ Senaste lydelse av 3 kap. 2 § 1988: 1254.

^�ndringen inneb.äratt andra stycke t upphävs.

801

26-SFS 1991

¬

background image

SFS 1991:495

l. Denna lag träder i kraft den I juli 1991.

2, Hindersprövning hos pastorsämbetet som inte har beslutats före

ikraftträdandet skall göras av skattemyndigheten.

3. I fråga om överklagand e av sådant beslut av pastorsämbetet eller av

präst inom svenska kyrkan om förrättande av vigsel som har meddelats

före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.