SFS 1989:925

890925.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:925 Lag

uikom från trycket

om ändring i äktsHskapsbalken;

den 15 december 1989

utfärdad den 7 december 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 10 kap. 3§ och 11 kap. 4§

äktenskapsbalken skall ha följande lydelse.

10 kap.

3 § Rättigheter som inte kan överlåtas eller som i annat fall är av

personlig art skall inte ingå i bodelni ng om det skulle strida mot vad som

gäller för rättigheten.

Även om det inte följer av första stycket, skall rätt till pension på grund

av en försäkring som någon av makarna äger in te ingå i bodelning, om

utfallande belopp skall beskattas som inkomst och försäkringen gäller rätt

till

1. ålderspension eller invalidpension, eller
2. efterlevandepension i fall då rätt till utbetalning av pensionen förelig­

ger vid bodelningen.

Rätt till pension som avses i andra stycket skall dock helt eller delvis

ingå i bodelning, om det med hänsyn till äktenskapets längd, makamas

ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt skulle vara oskä­

ligt att undanta pensionsrätten från bodelning.

11 kap.

4 § Har den ena maken utan den andra makens samtycke inom tre år
innan talan om äktenskapsskillnad väcktes i inte obetydlig omfattning
genom gåva minskat sitt giftorättsgods eller använt sitt giftorättsgods till

att öka värdet av sin enskilda egendom, skall den andra makens andel vid

bodelning med anledning av äktenskapsskillnad beräknas som om gåvans
värde eller v ärdet av det använda giftorättsgodset alltjämt hade ingått i

den förstnämnda makens giftorättsgods. Dennes del i det sammanlagda
giftorättsgodset skall minskas i m otsvarande mån.

Vad som sägs i första stycket om enskild egendom skall även gälla

sådana rättigheter som enligt 10 kap. 3 § inte skall ingå i bodelning. Därvid
skall med ökning av värdet av en sådan rättighet jämställas förvärv av

rättigheten. Vidare skall, om en makes användning av sitt giftorättsgods

har medfört att värdet av egen pensionsförsäkring ökat eller att maken

förvärvat förmån på grund av sådan försäkring, bestämmelserna i första

stycket tillämpas även om den andra maken har samtyckt till åtgärden.

1. Denna lag träder i kraft de n 1 januari 1990.

I7I2

Prop. 1989/90:30, LUlI.rskr. 51.

¬

background image

2, Lig ger den dag som av ses i 9 kap. 2 § äktenskapsbalken före den I

SFS 1989:925

januari 1990 tillämpas 10 kap. 3 § och 11 kap. 4 § i deras äldre lydelse.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.