SFS 1989:353

890353.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:353 Lag

Utkom från trycket

OHI

ändring i äktenskapsbalken;

den 8 juni 1989

Utfärdad den 25 maj 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 18 kap. 4§ äktenskapsbalken

skall ha följande lydelse.

18 kap.

4 § Hovrättens dom eller slutliga beslut i mål om underhåll enligt 6 kap.
får inte överklagas. Hovrätten får dock tillåta att domen eller beslutet
överklagas, om det finns särskilda skäl for en prövning om tillstånd skall

ges enligt 54 kap. 10 § första stycket 1 rättegångsbalken.

Första stycket första meningen gäller inte, om någon annan del av

domen överklagas.

Hovrättens beslut i frågor som avses i 14 kap. 7, 15 eller 16 § får aldrig

överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre bestämmelser tillämpas

dock i fråga om avgöranden av hovrätt som meddelats fÖre ikraftträdan­
det.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Eriksson
(Justitiedepartementet)

466

Prop. 1988/89: 78, JuU20, rskr. 260.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.