SFS 1970:849

700849.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 849

Lag

gott förordna, att 8 kap. 5 § och 13 kap. 15 § giftermålsbalken skall ha nedan

'SiIlF

om ändring i giftermålsbalken;

given Stockholms slott den 17 december 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V ende s Konung, g ö r a v e t e r Ii g t; att Vi, med riksdagen-, funnit

^^fen-

angivna lydelse.

NI

1 Senaste lydelse 1942: 384.

^

» Prop. 1970:130, ILU 65, rskr 449.

¬

background image

1970 . Nr 849 och 850

2139

8 KAP.

5 §.

Har gåva

från ansvar.

Har givaren

hos givaren.

Är talan om gåvans återvinning enligt konkurslagen (1921:225) eller

ackordslagen (1970: 847) anhängig, må mottagarens ansvar enligt denna

paragraf icke göras gällande.

13 KAP.

15 §.

Då bodelning skett, äge make ingiva den däröver upprättade handlingen

till rätten; och skall anmälan om ingivandet och dagen därför ofördröjligen

göras till äktenskapsregistret samt kungörelse införas i allmänna tidning­

arna och tidning inom orten. Om återgång av bodelning vid konkurs eller

med anledning av förhandling om offentligt ackord eller vid egendoms av­

trädande till förvaltning av boutredningsman finnas bestämmelser i kon­

kurslagen (1921: 225) och ackordslagen (1970: 847) samt i ärvdahallcen.

Denna lag träder i Icraft den 1 januari 1971.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

belcräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART GE IJER

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.