SFS 1970:999

700999.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 999

Lag

om ändring i giftermålsbalken;

given Stockholms slott den 17 december 1 970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göraveterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott att i fråga om giftermålsbalken förordna,

dels att 5 kap. 14 §, 6 kap. 4 § och 13 kap. 2 § skall ha nedan angivna

lydelse,

dels att i balken skall införas en ny paragraf, 13 kap. 13 a §, av nedan an-

gi^^Ia lydelse.

o KAP.

14 §.

�r ena malcen för bortovaro eller sjukdom ur stånd att själv ombesörja

sina angelägenheter; har han ej nämnt fullmäktig, och är ej heller för­

myndare eller god man för honom förordnad, äge andra maken företräda

honom, när angelägenhet yppar sig, som ej utan olägenliet kan uppskjutas,

uppbära avkastningen av hans egendom och annan hans inkomst samt, om

det för anskaffande av medel till familjens underhåll oundgängligen tarvas,

pantsätta eller avyttra honom tillhörig egendom. Ej må i något fall fast

egendom avyttras eller intecknas eller i sådan egendom upplåten rättighet

inskrivas, med mindre rätten, efter inhämtande av yttrande från hans när­

maste fränder, som vistas i riket, medgiver det.

Vad nu

leva åtskilda.

6 KAP.

4 §.

Make må ej avhända sig eller låta inteckna fast egendom, vari andra

maken har giftorätt, utan att denne skriftligen med två vittnen samtycker

» Prop. 1970:145, 3LU 81, rskr 444.

JP]

¬

background image

1970 . Nr 999

2607

därtill. �r andra maken omyndig eller bortovarande, ankomme på förmyn­

dare eller god man att giva samtycke, varom nyss är sagt. Särskilt sam­

tycke vare ej erforderligt, om den malte, som vill företaga åtgärden, är för­

myndare eller god man för andra malten.

Har malte avhänt sig fast egendom utan erforderligt samtycke, vare åt­

gärden ogill, om andra maken eller dennes förmyndare eller gode man

väcker klander därå; han instämme dock sin talan inom tre månader, sedan

han fick kännedom om åtgärden, och senast inom ett år, efter det lagfart

beviljades.

Vad i

om inskri^ming.

13 KAP.

2 §.

Häftar make

på honom.

�r gäld en gjord före älttenskapets ingående, och häftade, då älttenskapet

ingicks, ensldld egendom eller egendom, som i 6 kap. 1 § andra stycket av­

ses, och som ej skall ingå i bodelningen, på grund av panträtt eller eljest

särskilt för gälden, eller har malten under äktenskapet ådragit sig gälden

genom vanvård av sina ekonomiska angelägenheter eller genom annat otill­

börligt förfarande eller till förvärv eller förkovran av egendom, som nyss är

sagd, skall tilldelning, varom i första stycket stadgas, äga rum allenast för

den del av gälden, för vilken betalning ej kan erhållas ur sådan egendom.

13a§.

Har vid bodelning fastighet delats så, att makarna fått sltilda andelar utan

att villkor om utbrytning uppställts i den över bodelningen upprättade hand­

lingen, innehava maltarna fastigheten under samäganderätt.

I den mån bodelning eljest innebär, att del av fastighet kommer i särskild

"ägares hand, är den ogiltig.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

I fråga om inteckning som beviljats före ikraftträdandet äger 6 kap. 4 §

andra stycket i dess äldre lydelse alltjämt tillämpning.

Har bodelning, som innebär att del av fastighet kommit i särskild ägares

hand, skett före ilcraftträdandet, äger i fråga om giltigheten härav äldre be­

stämmelser fortfarande tillämpning.

�r m akars förmögenhetsförhållanden att bedöma enligt äldre giftermåls-

balken, äger 13 kap. 13 a § motsvarande tillämpning.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

belcräfta låtit.

Stoclcholms slott den 17 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART GEIJER

JP]

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.