SFS 1968:758

680758.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 758

om ändring i giftennålsbalken;

given Sloc kholms slott den 13 de cember 1968.

Yi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, gora v et e rli g t: att Vi, med riksdagenx funSh

&

if-in 1%°" T "i'?-!,®

'"'P- 2 S ®

Sioi. Z

4-6 §§ 4 kap / § och 15 kap 7 § gifterraålsbalken= skall upphora att

galla, dc/5 att ^ ka ^p 1, o och 13 §§, 3 kap. 1 2 § 1 och 4 mom. samt 3 och

\

^

I

3 f» ? 1 ^ap. 1. 7, 8, 10 och 13 §§, 14 kap. 1 och

-

S och 9 §§ samt rubriken till 3 kap. samma balk skall erhålla

andrad lydelse på sätt nedan anges, dels att i 14 kap. slcaU in föras en ny

paragraf, 4 §, av nedan angiven lydelse.

2 KAP.

^ §⬢

Uen, som lir under aderton år, må ej träda i alctenskap utan tillstånd av

länsstyrelsen i del län, där den underårige har sitt hemvist.

n

- .

^

iJen, som a r sinnessjuk eller sinnes slö, må ej ingå äktenskap, med mindre

socialstjTelsen finner skäligt tillåta älctenskapet.

m

-

S-

inlagan över beslut av länsstyrelse i fall, som i 1 § avses, eller av social-

^IjTelsen i fall, som i 5 § avses, må föras hos Konungen i justitiedeparte-

"i^^ntct i den ordning, som är bestämd för överldagande av förvaltande

®^J'ndigheters och ämbetsverks beslut.

3 KAP.

Om prö^T iing av hinder mot äktenskap

2 g

,

huruvida hinder m�ter mot äktenskap (hindersprönning),

i de n svenska församling, där k^^^nan är kyrkoboleförd, eller, om h on

marken är eller bör vara kyrkobokförd i sådan församling, dar hon Mstas,

�"»"-?

3 ..P. 2 M

iy}G:822.

, - -v- j,

.

^^"^�^SSOOO. Susnsh förfatlningssamUng 1968, Nr 758 701

¬

background image

1968 ⬢ Nr 758

1934

Ansökan om hinderspiövning görcs av de trolovade gomcnsaml hos p,,j .

lorsäinbelel i församlingen.

^ 5-

1 mom �&r mannen kyrkobokförd i annan svensk församling än i n

Sä«s, skall ban, när ansökan om liindcrsprovmng görcs. förele inij.j.

vad kyrkoböckerna i hans församling innehålla angaende hans hch5ri,i,e
all ingå äktenskapel (äkUnslmpshchjg).

Trolovad, som

anskaffa.

,

,

// mom \r anledning antaga att trolovad ar sinnessjuk eller sinnesslö

skall han med läkarintyg st^Tka, att sinnessjukdom eller sinnesslöliet ické

kan hos honom påvisas, eller ock visa tillstand jämlikt 2 kap. 5 § all nian

hinder av sinnessjukdomen eller sinnessloheten inga äktenskapet.

3 §.

Hava de trolovade fullgjort vad enligt 2 § åligger dem, och finner ej

pastorsämbetet hinder mot äktenskapet möta, skall ämbetet på begäran ai­
de trolovade utfärda intyg därom.

�ktenskapshetyg må

skall ingås.

4 KAP.

G §.

Vigsel .skall föregås av hindersprövning enligt 3 kap. Känner vigsel-

förräHaren till äktenskap.shindcr, som icke uppniärksaminats vid nämnd!!

prövning, må vigsel ej ske. Ulan intyg enligt 3 kap. 3 § må ej annan liga än

präst, som tjänstgör i den församling där liindersprövningen skett.

Hava de trolovade ej blivit vigda inom fyra månader efter hinderspröv­

ningen, må vigsel ej ske utan ny hinder.sprövning.

« §⬢

^

..

,

Vigsel vare utan verkan, om den ej förrättats av någon, som agcr nc-

hörigliet att viga, eller om därvid ej så tillgått, som i 8 § andra stycket ur

föreskrivet; men ej skall vigsel anses ogill, på den grund att eljest icke su

förfarits, som i 8 § är sagt, eller vigselförrättaren överskridit sin bchörigkd

eller vederbörlig hindcrsprövning ej föregått.

Vigsel, som enligt första stycket eljest skulle vara nian vcrlain.

godkännas av Konungen på ansökan av mannen eller kvinnan eller, om
någondera avlidit, av arvinge till den avlidne. Sådant godkännande nia kmi
nas endast om synnerliga skäl föreligga.

10 KAP.

3 .8.

�ktenskap gånge

ingå äktenskap;

_ .

. ,

⬢3. om han bedragits till äktenskapet, därigenom att han blivit a^ a'

maken genom falsk njipgift eller svikligt förtigande vilseledd

Acm denne ar eller angående sådana omständiglndcr rörande hans tu m .

iiy, som skahgcn bort avhålla den bedragne från äktenskapets nit,a

eller

^

4. om han blivit tvungen till äktenskapet.

.

�~m-

'"^åvida ej maken instämt sin talan

m"

^yGer^^^an tillstånd, som i 1 säg.s, upphörde eller han fiek kuns-1

⬢ A ntlring,.,,

all ...ndra od. U-c-dje sl yclccnu uppluiv.s.

¬

background image

1968 . Nr 758

älcräingsskäl. varom i 2 eller 3 förmäles eller

r ⬢ r

j 4 a vses: och ma lalan om återgång ej 1 nåant r

'^'äng, som

förflutit frän vigseln.

fall vackas, sedan tre år

11 KAP.

1 §.

1

^ro makar ense om att ei fortsättn

i

lens floni på hem.skillnad.

<ivnaden, äga de vinna rät-

7 §

Har ena maken, i strid mot vad i 2 kar» in s

j

.

äge andra malcen linna äktenskapsskillnad.

^

8 §

Har ena malcen sa mlag eller annat könsumgänge med annan är. c*

i

ägcrdcrme rätt 1111 äk tenslmpssldllnad. såvida han ej samtyck? HU hand!

Finnes hänsjm Hll barnens bästa eller andra särslcHda skäl tala därför

niä rätten doma Ull hcmskUlnad i stället £5r äktenskapsskillnad eller, om

dom pa hem skillnad redan foreligger, ogilla talan om äktenskapsskillnad.

Talan skall vackas mom sex månader efter erhållen kunskap om hand­

lingen och senast mom tre år, sedan den begicks.

10 §.

Gor ena maken sig skjddig till misshandel eller annat brott mot andra ma­

kens person , a ger denne vinna äktenskapssldllnad, om ej hänsyn till brot­

tets beskaffenhet och omständigheterna i ö\Tigt tala däremot. Detsamma

galler, om malce begår motsvarande brott mot barn, som står under andra

makens eller b åda makarnas vårdnad.

Talan skall väckas inom sex månader efter erhållen kunskap om gärning­

en och senast inom tre år, sedan den begicks,

13 §.

Ar eria ma ken sinnessjuk och har sjukdomen under äktenskapet fortfarit

tre år, äger andra malcen rätt till äktenskapsskillnad, om det ej skäligen lean

forclras att han fortsätter äktenskapet.

Har sjulcdomc n varat kortare tid än som sägs i första stycket, må d�mas

tl i äktenskapsskillnad, om synnerliga skäl föreligga.

14 KAP.

1 §.

Make äger påkalla medling, om söndring uppstått i äktenskapet eller om

eljest uppknminit, som stör sammanlevnaden mellan makarna.

fhörig att medla är:

,

.

, }⬢ präst i f örsamling av svenska kyrkan, där makarna eller endera ar icyr-

«ol)okford;

2. vig sciförrättare inom annat trossamfund än svenska kyrlcan, om ma-

^rna eller endera tillhör samfundet;

,

5.-hocptt-

3. borgerl ig m edlare i den kommun, där makarna eller

I^^^^^f^jeslåndare f ör familjerådgivningsbyrå, som drives av kommun eller

ä

AäuSeTfer därtill, äger rätten i den ort, där makarna eller endera

ösalt, på m akes begäran utse särskild medlare.

¬

background image

1968 ⬢ Nr 758

1936

2 g,

I virie kommun skall finnas minst en borgerlig medlare. Om del är ,,5,

kallat av särskilda skäl, kan samma person torordnas 1,11 me dlare tör

''VormrlTmedlare utses av rätten för tvä kalenderär. Flnnes medlare ej

vara lämpFig för sitt uppdrag, ska han entledigas. Avgår medlare före �~{.

gängen av dFn lid, för vilken han blivit utsedd, skall annan forordnas fär den
Iterslående tiden.

i i, r-

För medlare, som avses i denna paragraf, skall finnas ersättare. Vad so m

är föreskrivet om medlare gäller även ersättare.

** b-

Ersättning till borgerlig medlare betalas av kommunen.

Ersättning till särskild medlare, som utsetts jämlikt 1 § tredje stycket, ut­

går av statsmedel.

Närmare bestämmelser om ersättning enligt denna paragraf meddelas av

Konungen.

15 KAP.

S §.

Mal om hemskillnad enligt 11 kap. 1 eller 2 § inå ej upptagas, med niindre

det visas, alt medling ägt rum enligt 14 kap. Har make underlåtit att på kal­

lelse infinna sig till medling eller ej kunnat anträffas med kallelse, skall må­
let dock utan hinder därav upplagas, om andra maken inställt sig för med-
ling.

9 §⬢

Skall mal om hemskillnad enligt 11 kap. 2 § upptagas, ehuru medling ej

föregått, och finner rällen, att tiflfälle till medling hör beredas, skall lämp­

lig person av rätlen utses till medlare. I fråga om sädan medlare äga 14 k ap.

3 § samt 4 § andra och tredje styckena motsvarande tillämpning- Hörsam­

mar make ej kallelse att infinna sig inför medlaren, eller har av annan orsak

medling ej skett före utsatt tid, äger vidare anstånd för medling ej rimi, med

mindre båda makarna det äska.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1969.

. ,

Beslämmelserna i 4 kap. 9 § andra styckel skall gälla, även om vig^e n

ägt rum före ikraftträdandet.

Har talan om ålergång enligt de äldre bestämmelserna i 10 kap. 3 S

styckcl 3 väckts före ikraftträdandet, skall dessa bestämmelser alltjmn

iillämpas.

1 alan som avses i 11 kap. 7 § får ej väckas, om rätten till sadan tak.n I

grund av äldre bestämmelser gätt förlorad före ikraftträdandet.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligcn att cftcrrätfa. Till

visso hava Vi detla med egen hand undcrslvrivit och med Vart kung ⬢

bekräfta lätit.

Stockholms slott den 13 december 1968.

T' ^'

UST�&F�&DO

(L. S.)

(.Tustiticdepartcmcntct)

EENN'A'"'"

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.