SFS 1969:256

690256.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1969 ⬢ Nr 256

568

Nr 256

Lag

om ändring i giftermålsbalken;

given Slockholms slolt den 29 maj 1969.

29 §.

I äklenskapsiiiål, boskillnadsmål, mål rörande bodelning och mal om ua-

derbåll eller skadestånd som avses i denna balk skall underrätt \i(l ha nd­

läggning, som enligt vad eljest är föreskrivet skall ske med tre eller fyra

lagfarna domare, bestå av en lagfaren domare och nämnd. Vad nu sa gts

gäller även annat mål som liandlägges i samma rättegång.

30 §.

Har nämnd säte i rätten skola i nämnden sitta nämndemän till det a ntal

som föreskrives i 1 kap. 4 § andra stycket rättegångsbalken. I sådant fa ll

skola A-idare följande a\"s'ikelser gälla från vad som eljest är föreskrivet om

överläggning och omröstning i tvistemål.

Ordföranden skall vid överläggningen framställa saken och vad lag stad­

gar därom.

Vid omröstning skall ordföranden först säga sin mening och därefter in-

bämta nämndens.

äppas annan mening än ordförandens och förena sig minst fyra eller, då

i n änmden äro endast fyra, minst tre nämndemän om skälen och slutet, gäl-

ei nämndens mening. I annat fall gäller ordförandens mening.

Har nämnden bestämt rättens avgörande, svarar för detta envar nämnde­

man, som med sin röst bidragit därtill.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971. Konungen kan dock förordn.-

nnnrw"?-''

skall gälla från tidigare tidpunkt, varnd forord-

V 1 u

underråtter.

�~

enlipt

påbörjats före lagens ikraftträdande och förM

od om Is f I'csUn.,nelser kräves flera donmre nn en, saml vid SverlaSgn»

ser om

^ anslutning till sådan handläggning skall äldre bestanin-

ens sammansättning och om omröstning alltjämt gälla.

viss^hava Ah doha^^'^T

hörsamligen att eftcrrätta. Till

hekräfta låtit

underskrivit och med Vårt kurij,!- r

Slockholms slott den 29 maj 1969.

GUSTAF ADOLF

-^F!!ijli£££Parlementet)

HEIOI \N

'P-P.1909:4.,;IEU38;RS,U-2.S3.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.