SFS 1964:164

640164.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 164

Lag

om ändring i giftermålsbalken;

g wen Stockholms slott den 20 mars lOQi,

V1 GUSTAF ADOLF, med Guds n å d e. Sveriges, Götes och

V end e s Iv o nun g, g o r a v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^, funnit

got forordna, att 6 kap 7 §, 11 kap. II § och 15 kap. Il § giftermålsbalken^

skola erhålla andrad lydelse pä sätt nedan angives.

6 KAP.

7 §.

Har make genom brottslig gärning uppsåtligen bragt andra maken om

livet, eller har han, när annan sålunda dräpt denne, haft sådan del i brottet,

som i 23 kap. 4 och 5 §§ brottsbalken sägs, vare han förlustig sin giftorätt

I de n egendom, som tillhört den döde. Vad nu sagts skall dock ej gälla den

som handlat under inflytande av sådan själslig abnormitet, som avses i 33

kap. 2 § b rottsbalken.

11 KAP.

v ,

§⬢

v arcier ena maken dömd till fängelse i tre år eller svårare straff, äge and-

^^^V^ken vinna skillnad i äktenskapet.

Domes ena maken till fängelse på viss tid understigande tra år, dock

^inst sex månader, eller till internering eller till tvångsarbete i minst ett

ab och yrkar andra maken äktenskapsskillnad, prove rätten, huruvida med

umsyn till vad den dömde låtit komma sig till last och övriga omständig-

J^ter s killnad må ske. Samma lag vare, om ena maken varder av utländsk

"oinstol dömd till frihetsstraff i minst ett år och andra maken på den grund

skiljas.

^^^'affdom

sanit3mkt därtill.

'o make

sin talan.

15 KAP.

Il §

'

�~ ^ bu\l om återgång av äktenskap, hemskillnad eller äktenskapsskillnad

rätlen, pä yrkande av endera maken, att för tiden intill dess laga kraft

"lya'SU'" LSftemä U täp. 11 5 1937:46! ooh

15 kap . 11 5

¬

background image

430

lOGI ⬢ Nr 104 ocJi 165

ägande iknn foroligfjcr förordnn, cHor vad soin skoligl finnes, om sarnm

JcvnadLMis hä vande och om bidrag ;n' cJia maken till den andres iindeS"

si ock föriijiida luiikavna vid vite av fängelse i högst ett år dier bote

hesöka varandra.

Vid föro rdnande

a k ajn S §, säg s.

Föronhiande, varom

.skall hcsta.

Dcslid, varom

rätlon äterkailas.

Denna Jag träder i k raft den 1 januari 1505.

Vad II kap. 11 g i sin äldre lydelse stadgar oni skillnad i äklensk

skali dock aliljäiut äga tiliriiiipning i fråga om dom som i brotfm-vi

delat.s före denna dn".

^ed-

⬢ra

delats före denna dag.

Det alla som vederbör hawi sig börsatnligen att eflerrätta Till vtl

äkrlfia ew

rirt lamgl.��^,,

Stockholms slott den 20 mars 1904.

GUSTAF ADOLF

(I. S.)

(Jnslitledepartcinentct)

rr

HERMAN KUNG

o

m

v

k

tr

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.