SFS 1964:654

640654.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 654

om ändring i giftermåls b alken;

(jiven

Slockholma slott dm 20 november IS64.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n å d e, Sveriges. Götes ocls

V c n d e s Konung, göra v c t e r H g t: att Vi, med riksdageid, fminil

gott förordna, aU 4 kap. 5 §, O kaj ), 9 §,'ll kap. 20 § samt 14 kap. 2 gif-

tenufiLsliallten- skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angivcs,

4 KAP.

Behörig att förrätta borgerlig vigsel är. enligt närmare bestämmelse'

som Konungen meddelar, lagfaren domare i allmän underrätt och ckn soni

länsstyrelsen särskilt förordnar till %igsellorrätlare.

9 KAP.

�~

.

ö §.

nar ej �

domaren ingivas.

, , I

Ilar avskrift av bouppteckning ej inkommit inom tre månader, frait j

boskillnadsdonien gavs, förordnc rätten eller domaren Jänipiig

L

verkställa uppteckningen; och åligge det make alt under edsförplm <-

redhgcn uppgiva sina tillgångar och skulder, F�rrättningsiuannen har ^

till ratten eller domaren översända en avskrift av boiipplcckningen.

' Prop. 10G.ltlG3; L'U 30; Hski' 325.

cnastii lydciso av O ka p. O § och n kap. 20 § se 10M;2G7.

¬

background image

1964 . Nr 654 och 655

I559

�r boskillnad

erhållit bouppteckningen.

Make, som

därtill hållas.

^ '

Riktigheten av

före bodelningen.

11 KAP.

20 §.

�r mal om hemslallnad anhängiggjort, ocb bar, då talan är väckt alle­

nast av ena maken, skahg anledning därtill visats, äge rätten eller doma­

ren, om ena maken det askar, förordna lämplig person att förrätta upp­

teckning av vardera makens tillgångar ocb skulder; och åligge det make

att under edsförpliktelse redligen uppgiva sina tillgångar och skulder

Har ej

är sagt.

Make, som

av bouppteckningen,

Rilctigbeten av

före bodelningen.

14 KAP.

Har kommun beslutit, att inom kommunen skola utses medlare i tvis­

ter mellan makar, eller visar sig eljest behov av sådana medlare, skall rät­

ten till medlare utse minst en man och en kvinna. Medlare utses för två

kalenderår. Avgår medlare, innan den tid utlupit, för vilken han är ut­

sedd, varde annan utsedd för den återstående tiden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1965.
Förordnande av medlare, vilket dessförinnan meddelats med stöd av

14 k ap. 2 § i dess äldre lydelse, skall alltjämt äga giltighet.

Det alla som vederbör hava sig liörsamligen att efterrätta. Till yttermera

%isso ha va Vi detta med egen hand undersltrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 20 november 1964.

Under Hans Maj:ts

Min allernådigste Konungs ocb Herres frånvaro:

BERTIL

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HEBMAN KBING

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.