SFS 1963:151

630151.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

tilU

udi-

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

J963 ⬢

Utkom frän tryekct d«i 5 jimJ 1963

Nr 151

och

om ändrad lydelse av 15 kap. 29 § giftennålsbalken;

given Slockholms stoU d en 2 2 maj 1963.

Vi GUSTAF ADOLF, in ed Gudsnåde, Sveriges, Götes och

V e n (1 e s Konung, göra v e t c r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^, funnit

.lott förordna, att 15 kap. 29 § giflermålsbalken^ skall erhålla ändrad lydelse

på sätt nedan angives.

felse

^

15 kap,

29 §.

Vistas den, mot vilken talan enligt denna balk riktas, å okänd ort, skall

hans rätt i saken bevakas av god man, varom i 18 kap, föräldrabalken för-

mäles, I fråga om arvode och ersättning till god man, som här avses, skall

gälla v ad i 20 kap, 19 § föräldraballien stadgas angående gottgörelse åt rät-

legångsbiträde,

.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1963.

Det alla som vederbör hava sig h�rsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hav a Vi d etta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms sl ott den 22 maj 1963,

,

GUSTAF ADOLF

(Justitiedepartementet)

^

HERMAN K LING

IG

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.