SFS 1959:157

590157.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

^ 1-959 ⬢ Nr 157

utkom från trycket den 21 maj 1959

3

-

Nr 157

-;.n

med särsMlda bestämmelser om makars gemensamma bostad;

given Stockholms slott den 15 maj 1959.

^ Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

'- gott förordna som följer.

1 §.

,Vid bodelning eller skifte i anledning av äktenskaps återgång, hemsldll-

; iiad eller äktenskapsskillnad må, utan hinder av vad därom eljest är stad-

'gat, fastighet, vilken uteslutande eller huvudsakligen skolat tjäna som ma­

karnas gemensamma bostad och vilken utgör giftorättsgods eller samfälld

11 egendom, på makes begäran tilläggas honom, såframt han bäst behöver

i!b bostaden samt det med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skä­

ligt.

2 §.

. ,Jdiava makar eller en av dem förhyrt lägenhet för att uteslutande eller hu-

yu.dsakligen användas såsom makarnas gemensamma bostad och går äkten­

skapet åter eller dömes till hemskillnad eller äktenskapsskillnad mellan

deniy skall på makes begäran hyresrätten, ändå att den icke utgör gifto-

® rätt:Sgods eller samfälld egendom, genom bodelning eller skifte tilläggas en­

dera a v makarna. Företräde skall härvid tillkomma den make som bäst be­

höver bostaden, såframt det med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan

anses skäligt.

i I t

^

Vad nu är stadgat om hyresrätt skall äga motsvarande tillämpning, om

makarna eller en av dem innehar lägenhet med bostadsrätt.

Därest hyres- eller bostadsrätt, som utgör makes enskilda egendom, till-

lagges andra maken, skall beträffande dylikt fång gälla vad som är stad­

gäl; om fång på grund av giftorätt.

;

3 §.

: _ Om äktenskap upplöses genom ena makens död, skall beträffande rätt

för e fterlevande maken att bekomma fastighet eller hyres- eller bostadsrätt

Vad i 1 och 2 §§ är stadgat äga motsvarande tillämpning.

4 §.

�verstiger värdet å egendom, som enligt vad förut sagts skall tilläggas

make, vad på hans lott belöper, må han ändå bekomma den, om han lämnar

' Prop. 1959; 70; L»U 16; Rskr 175,

111�59702ft. Svensk författningssamling 1959, Nr 157

¬

background image

440

1959 . r 1

penningar till fyllnad av andra makens eller arvingarnas lott. Onr sy

liga skäl äro därtill, må anstånd med beloppets erläggande beviljas

mot att han överlämnar inteckning eller annan säkerhet soim kan godt

5 §.

Uthyres sådan för makar gemensam bostad som avses i 1 eller 2 § av

maken eller hans dödsbo helt eller delvis till annan utan att andra m

samtycker därtill, och länder uthyrningen denne till förfång, skall pä an

makens yrkande uthyrningen gå åter, såframt han väcker talan därom ino

tre månader från det han fick kännedom om uthyrningen. Han må järn

föra talan om hyresgästens avhysning. Rätten äger medgiva hyresgäst

skäligt rådrum med avflyttningen.

Vägrar malce att samtycka till uthyrning, äger rätten på ansökan till

uthyrningen, om skäl till vägran finnes ej vara för handen. I fråga om

tens domförhet och sammanträde vid avgörande av sådant ärende skall g

la vad för motsvarande fall är stadgat om ärende som angår medgivaa

till åtgärd enligt 6 kap. 6 § giftermålshalken.

6 §.

Vad i 5 § är stadgat skall äga motsvarande tillämpning å överlåtelse

pantsättning av hyres- eller bostadsrätt som avses i 2 §.

7 §.

Med fastighet likställes i denna lag andel i fastighet samt byggnad å o

grund och andel däri. Tomträtt likställes med äganderätt till fastighet,

hyresrätt och bostadsrätt likställes andel däri.

,

�r hyresrätt knuten till andelsrätt i förening eller bolag, skall vad i

är stadgat om bostadsrätt äga motsvarande tillämpning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1959 och gäller till och med dé

december 1961. Genom lagen upphäves lagen den 7 juni 1956 (nr 305)

vissa bestämmelser om hyresrätt vid äktenskaps upplösning m. m.

Om äktenskapet gått åter eller hemskillnad eller äktenskapsskillnad '

nits eller äktenskapet genom maltes död upplösts före den 1 juli 1959, ,

i stället för 1�4 §§ gälla vad i äldre lag finnes föreskrivet.

"

Har bodelning eller skifte påkallats under denna lags giltighetstid, s

även efter denna tid vad i lagen stadgas äga tillämpning i avseende å

ningen eller skiftet.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kimgl.,

bekräfta låtit.

, ,

Stocldiolms slott den 15 maj 1959.

if

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

INGVAR LIND

I i

Nr 157. Vi a rk. Stockholm 1959. Knngl. Boktryckorict, P. A. Norstedt & Söner

' «(

¬

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

S9 ⬢ Nr 158�162

Utkom från trycket den 21 maj 1959

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.