SFS 1958:639

580639.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

.'S

TNINGSSAMLING

⬢ Nr 639�643

utkom från trycket den 30 dec. 1958

Nr 639

Lag

om ändring i giftermålsbalken;

given Stockholms slott den 12 december 1958.

i GUSTAF ADOLF, med. Guds nåde, Sveriges, Götes .och

ndes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

t förordna, dels att 12 kap. 3 § och 13 kap. 13 § giftermålsh^ken^ skola

alla ändrad lydelse på sätt nedan angives, dels ock att i 15 kap. samma

k skall såsom 29 § införas ett nytt stadgande av nedan angiven lydelse

att nuvarande 29 §3 s kall betecknas 30 §.

12 KAP.

⬢ .

.

3 §.

ill dess bodelning sker, tage efterlevande maken del i förvaltningen av

n dödes egendom efter vad i ärvdahalken sägs.

13 KAP.

13 §.

Vid lotternas

maltens lott.

Skall ena

äger anvisa.

iilätt, varom i första stycket sista punlden sägs, tillkomme, när malce är

d, ej andra arvingar än bröstarvingar; och njute de sådan rätt allenast

träffande fastighet, som maken förvärvat från någon med vilken han va-

, slälct i rätt uppstigande led eller till vilken han på grund av adoption

tt i motsvarande förhållande eller ock från sådan anförvants dödsbo,

det

särskilt stadgat.

15 KAP.

i

29 §.

Vistas den, mot vilken talan enligt denna balk riktas, å okänd ort, skall

ans rätt i saken bevakas av god man, varom i 18 kap. föräldrabalken för­

es.

Prop. 1958: B 23; HU B 14, 15; Rskr B 107.

Senaste lydelse av 12 kap. 3 § se 1933: 316 och av 13 kap. 13 § se 1926: 191.

.^Senaste lydelse se 1946: 822.

�587024. Sve nsk författningssamling 1958, Nr 639�613

¬

background image

1816

1958 .

.

.

30 §.

Mot beslut, som av underrätt meddelats under rättegången i fråga, v

förmäles i 9 kap. 6 eller 9 §, 11 kap. 20 eller 23 § eller detta kap. 11

eller 25 §, skall talan föras särskilt.

Mot hovrättens beslut i fråga, som nu nämnts, må talan ej föras.

'

Denna lag träder 1 kraft den 1 juli 1959.

Vad i 13 kap. 13 § nya lagen stadgas f�r det fall att ena maken är d

skall, om maken avlidit efter nya lagens ikraftträdande och 13 kap. är '

lämpligt vid bodelning i anledning av makens död, äga tillämpning, än

att äktenskapet ingåtts före ikraftträdandet.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. si

bekräfta låtit,

Stockholms slott den 12 december 1958.

GUSTAF ADOLF

CL.S.)

(Justitiedepartementet)

INGVAR LINDEL

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.