SFS 1951:681

510681.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

fii

⬢il

Fiii

. ⬢ il

⬢ 0

Nr 681.

Lag

om än dring i 4 ocli 14 kap. giftermålsbalken;

given Stockholms slott den 20 oktober 1951.

fe

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och,

Vendes Konung, göra vete r ligt; att, sedan i anledning av Våy,

ra framställningar riksdagen antagit förslag till lag om ändring i 4 och 14

®

kap. giftermålsbalken^ samt allmänt kyrkomöte godkänt detta förslag, såvitt'

angår bestämmelserna i 4 kap. 2 § om \'igsel inom svenska kyrkan," Vi funnit,

gott att i överensstämmelse därmed förordna, att 4 kap. 2, 3, 8 och 9 §§ samt,

14 kap. 1 § giftermålsbalken skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan an- iljtjj

gives.

, , [jnll

4 KAP.

2 §.

Kyrklig vigsel må äga rum:

inom svenska kyrkan, om de trolovade eller en av dem tillhör kyrkan;

och

inom annat trossamfund, om Konungen medgivit att vigsel må förrättas

inom samfundet och de trolovade eller en av dem tillhör samfundet.

Konungen äger

svenska kyrkan.

3 §.

Till vigsel

är medlem.

Inom annat trossamfund förrättas vigsel av den som är behörig därtill

enligt Konungens förordnande.

8 §⬢

Vigsel förrättas

� vittnens närvaro.

"

Vid vigseln

äkta makar.

I övrigt lände till efterrättelse, vid vigsel inom svenska kyrkan föreskrif-

terna i kyrkohandboken, vid vigsel inom annat trossamfund dess kyrko-

bruk och vid borgerlig vigsel de bestämmelser, som varda av Konungen

meddelade.

* Eiksd agens flkriveleo 1951: 280.

® Kyrkomötets skrivelse 1951: 39.

¬

background image

'lilQHi:

r 681 ocli 682. �

1647

ön som förrättat kyrklig vigsel give malcarna ofördröjligen bevis där-

. Vad vid borgerlig vigse-l förekommit skall upptagas i särskilt protokoll

ienligt de närmare föreskrifter Konungen meddelar.

9 §.

Vigsel vare utan verkan, om den ej förrättats av någon, som äger be-

börigbet att viga, eller om därvid ej så tillgått, som i 8 § andra stycket är

föreskrivet; men ej skall vigsel anses ogill, på den grund att eljest icke

så förfarits, som i 8 § är sagt, eller vigselförrättaren överslcridit sin be-

börigbet eller vederbörlig lysning ej föregått.

14 KAP.

1 §.

Föreligger fall, som avses ill kap. 2 § första stycket, eller uppstår eljest

söndring mellan malcar, eller uppkommer dem emellan tvist om under-

bållsskyldigbeten eller angående fråga, som avses i 8 kap. 6 eller 7 §, äge

malte påkalla medling av präst i församling av svenska kyrkan, där ma­

karna eller endera är kyrkobokf�rd, eller av bebörig vigselförrättare inom

annat trossamfund, som makarna eller endera tillhör, eller av någon, som

' bä radsbövdingen i den ort eller rättens ordförande i den stad, där ma­

karna eller endera bar sitt hemvist, på begäran utsett att företaga med­

lingen, eller ock av den, som enligt vad i 2 § sägs, i den kommun, där

;makarna eller endera bar sitt hemvist, utsetts att vara medlare i tvister

'mellan makar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1952.
Det alla som vederbör bava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso bava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 26 oktober 1951.

GUSTAF ADOLF.

(L. 8.)

(Justitiedepartementet.)

HERMAN ZETTERBERG.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.