SFS 1993:130 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Du är här: Start / Familjerätt / Äktenskapsbalk (1987:230) / SFS 1993:130 Lag om ändring i äktenskapsbalken
SFS 1993_130 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

utfärdad den 4 mars 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 2 § äktenskapsbalken skall

ha följande lydelse.

SFS 1993:130

Utkom från trycket

den 16 mars 1993

7 kap.

2 § Enskild egendom är

1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,

2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra

maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villko-

ret att den skall vara mottagarens enskilda,

4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåta-

ren skall vara mottagarens enskilda,

5. egendom som en make har erhållit genom förmånstagarförordnande

vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring eller sjukförsäkring som tecknats
av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall

vara mottagarens enskilda,

6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1 � 5, om inte annat

har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är
enskild.

Avkastning av enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat har

föreskrivits genom en sådan rättshandling som avses i första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1993.

2. Den nya lagen tillämpas endast beträffande villkor om enskild egen-

dom vilka har tillkommit efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1992/93:148. bet. 1992/93: LU23. rskr. 1992/93:169.

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.