SFS 1993:933 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Du är här: Start / Familjerätt / Äktenskapsbalk (1987:230) / SFS 1993:933 Lag om ändring i äktenskapsbalken
SFS 1993_933 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

SFS 1993:933

Utkom från trycket

den 30 juni 1993

utfärdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 2§, 10 kap. 3 �5 §§, 11 kap.

4 § och 13 kap. 4 § äktenskapsbalken skall ha följande lydelse.

7 kap.

2 §2 Enskild egendom är

1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,

2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra

maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villko-

ret att den skall vara mottagarens enskilda,

4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåta-

ren skall vara mottagarens enskilda,

5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid

livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande
enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av
någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall
vara mottagarens enskilda,

6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1 � 5, om inte annat

har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är
enskild.

Avkastning av enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat har

föreskrivits genom en sådan rättshandling som avses i första stycket.

1

Prop. 1992/93: 187. bet. 1992/93:SkU31, rskr. 1992/93-359

2

Senaste lydelse 1993: 130.

1977

background image

SFS 1993:933

10 kap.

3 §3 Rättigheter som inte kan överlåtas eller som i annat fall är av
personlig art skall inte ingå i bodelning om det skulle strida mot vad som
gäller för rättigheten.

�ven om det inte följer av första stycket, skall rätt till pension på grund

av en försäkring som någon av makarna äger inte ingå i bodelning, om

utfallande belopp skall beskattas som inkomst och försäkringen gäller rätt
till

1. ålderspension eller invalidpension, eller

2. efterlevandepension i fall då rätt till utbetalning av pensionen förelig-

ger vid bodelningen.

Rätt till pension som tillkommer någon av makarna på grund av pen-

sionssparavtal enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande
skall inte ingå i bodelning.

Rätt till pension som avses i andra och tredje styckena skall dock helt

eller delvis ingå i bodelning, om det med hänsyn till äktenskapets längd,

makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt skulle
vara oskäligt att undanta pensionsrätten från bodelning.

4 § Egendom som har gjorts till enskild genom äktenskapsförord, liksom

vad som har trätt i stället för sådan egendom samt avkastning av denna
som är enskild egendom, skall ingå i bodelning om makarna kommer
överens om det vid bodelningen. Detsamma gäller sådan rätt till pension
på grund av försäkring eller pensionssparavtal som avses i 3 § andra och
tredje styckena.

Har makarna kommit överens om att enskild egendom skall ingå i

bodelningen, skall sådan egendom vid bodelningen anses utgöra giftorätts-
gods.

5 § Om försäkring eller försäkringsbelopp som vid försäkringstagarens
död tillfaller en förmånstagare finns bestämmelser i lagen (1927:77) om
försäkringsavtal.

Om förmånstagares rätt enligt pensionssparavtal finns bestämmelser i

lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

11 kap.

4 §4 Har den ena maken utan den andra makens samtycke inom tre år

innan talan om äktenskapsskillnad väcktes i inte obetydlig omfattning

genom gåva minskat sitt giftorättsgods eller använt sitt giftorättsgods till
att öka värdet av sin enskilda egendom, skall den andra makens andel vid

bodelning med anledning av äktenskapsskillnad beräknas som om gåvans
värde eller värdet av det använda giftorättsgodset alltjämt hade ingått i
den förstnämnda makens giftorättsgods. Dennes del i det sammanlagda

giftorättsgodset skall minskas i motsvarande mån.

3

Senaste lydelse 1989:925.

4

Senaste lydelse 1989:925.

1978

background image

1979

SFS 1993:933

Vad som sägs i första stycket om enskild egendom skall även gälla

sådana rättigheter som enligt 10 kap. 3 § inte skall ingå i bodelning. Därvid

skall med ökning av värdet av en sådan rättighet jämställas förvärv av

rättigheten. Vidare Skall, om en makes användning av sitt giftorättsgods

har medfört att värdet av egen pensionsförsäkring eller eget pensionsspar-
konto ökat eller att maken förvärvat förmån på grund av sådan försäkring

eller på grund av pensionsavtal, bestämmelserna i första stycket tillämpas
även om den andra maken har samtyckt till åtgärden.

13 kap.

4 § Har en makes andel enligt 11 kap. 4 § andra stycket beräknats som
om värde av en pensionsförsäkring hade ingått bland tillgångarna och kan
maken vid bodelningen inte få ut sin andel är försäkringsgivaren skyldig
att av försäkringstagarens tillgodohavande betala tillbaka vad som fattas.
�&terbetalningen får göras direkt till försäkringstagarens make. Vad som nu
sagts skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om tillgångar på pen-
sionssparkonto.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.