SFS 1994:1035 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Du är här: Start / Familjerätt / Äktenskapsbalk (1987:230) / SFS 1994:1035 Lag om ändring i äktenskapsbalken
SFS 1994_1035 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

SFS 1994:1035
Utkom från trycket
den 28 juni 1994

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 kap. 9§ äktenskapsbalken

skall ha följande lydelse.

17 kap.

9 §2 Bestämmelserna om särskilda rättsmedel i 58 och 59 kap. rätte-
gångsbalken skall tillämpas i fråga om bodelning som förrättats av bodel-
ningsförrättare. Härvid skall det som sägs i 58 kap. 10 a och 13 §§ och 59
kap. 5 § rättegångsbalken om överklagande gälla klander av bodelning.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94: 190, bet. 1993/94: JuU30, rskr. 1993/94:377.

2

Senaste lydelse 1988:1452.

2203

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.