SFS 1994:1976 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Du är här: Start / Familjerätt / Äktenskapsbalk (1987:230) / SFS 1994:1976 Lag om ändring i äktenskapsbalken
SFS 1994_1976 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6820

SFS 1994:1976

Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 8 § äktenskapsbalken skall

ha följande lydelse.

4 kap.

8 §2 Vigselförrättaren skall genast sända underrättelse om vigseln till
den skattemyndighet som har gjort hindersprövningen.

Om vigsel har förrättats efter hindersprövning som gäller här i riket

enligt 2 § förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållan-

1

Prop 1994/95:94, bet. 1994/95: SkU 14, rskr. 1994/95:159.

2

Senaste lydelse 1991:495.

background image

den rörande äktenskap, adoption och förmynderskap skall underrättelse
sändas till den skattemyndighet inom vars verksamhetsområde vigseln ägt
rum.

SFS 1994:1976

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

6821

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.