SFS 1995:1681 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Du är här: Start / Familjerätt / Äktenskapsbalk (1987:230) / SFS 1995:1681 Lag om ändring i äktenskapsbalken
SFS 1995_1681 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i äktenskapsbalken;

SFS 1995:1681

Utkom från trycket
den 23 januri 1996

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 kap. 2 och 4 §§ äktenskaps-

balken skall ha följande lydelse.

15 kap.

2 §2 Skattemyndighetens beslut i fråga om hindersprövning får över-
klagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Detsamma gäller beslut av präster inom svenska kyrkan om förrättande

av vigsel.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

4 §3 Länsstyrelsens beslut om tillstånd till äktenskap eller om för-
rättande av vigsel får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Pröv-
ningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där

det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55.

2

Senaste lydelse 1991:495.

3

Senaste lydelse 1991:495.

3373

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.