SFS 1996:243 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Du är här: Start / Familjerätt / Äktenskapsbalk (1987:230) / SFS 1996:243 Lag om ändring i äktenskapsbalken
SFS 1996_243 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

SFS 1996:243
Utkom från trycket
den 30 april 1996

utfärdad den 11 april 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om äktenskapsbalken
dels att 16 kap. 3 § skall ha följande lydelse,
dels att det i balken skall införas en ny paragraf, 18 kap. 4 a §, av

följande lydelse.

16 kap.

3 § När handlingen registrerats skall rätten genast översända en kopia
till den myndighet som för äktenskapsregistret med uppgift om dagen
då handlingen gavs in till rätten.

Begärs registrering av en gåva, skall tingsrätten låta föra in en kungö-

relse om detta i Post- och Inrikes Tidningar och i ortstidning. Detsamma
gäller om makar gör en anmälan om bodelning enligt 9 kap. 1 § andra
stycket eller om makarna eller en av dem ger in en bodelningshandling
för registrering.

18 kap.

4 a § Vid handläggning som sker enligt lagen (1996:242) om dom-
stolsärenden består tingsrätten av en lagfaren domare. Om det finns
särskilda skäl med hänsyn till ärendets beskaffenhet, får tingsrätten
dock bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän.

Regeringen får bestämma att även sådana anställda i en tingsrätt som

inte är lagfarna domare skall få handlägga enkla ärenden enligt 17 kap.

1 § .

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Gudrun Antemar
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193.

390

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.