SFS 1996:765 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Du är här: Start / Familjerätt / Äktenskapsbalk (1987:230) / SFS 1996:765 Lag om ändring i äktenskapsbalken
SFS 1996_765 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:765
Utkom från trycket
den 28 juni 1996

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

utfärdad den 13 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 10 § äktenskapsbalken

skall ha följande lydelse.

6 kap.

10 § Rätten att kräva ut ett fastställt underhållsbidrag upphör tre år efter

den förfallodag som ursprungligen gällde.

Har utmätning för underhållsbidraget skett före den tidpunkt som anges

i första stycket eller har den bidragsskyldige försatts i konkurs på grund
av en ansökan som har gjorts före denna tidpunkt, får betalning för for-
dringen även därefter tas ut ur den utmätta egendomen eller erhållas i
konkursen.

Har ansökan om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om

företagsrekonstruktion gjorts före den tidpunkt som anges i första
stycket, får underhållsbidraget krävas ut inom tre månader från det att
beslut om företagsrekonstruktionens upphörande meddelades. Om
ackord kommer till stånd, får fordringen krävas ut inom tre månader
från det att ackordet skulle ha fullgjorts. Har utmätning för underhålls-
bidraget skett eller konkursansökan gjorts inom den tid som nu har
angetts, gäller andra stycket.

Avtal som strider mot denna paragraf är ogiltiga.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.

2. Har god man förordnats enligt ackordslagen (1970:847) före ikraft-

trädandet gäller dock äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1222

1

Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279.

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.