SFS 1996:1622 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Du är här: Start / Familjerätt / Äktenskapsbalk (1987:230) / SFS 1996:1622 Lag om ändring i äktenskapsbalken
SFS 1996_1622 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1622
Utkom från trycket
den 7 januari 1997

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i fråga om äktenskapsbalken
dels att 18 kap. 4 § skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas en ny paragraf, 17 kap. 7 a §, av följande

lydelse.

17 kap.

7 a § Om det är skäligt med hänsyn till en makes ekonomiska och
personliga förhållanden samt omständigheterna i övrigt, kan domstol på
ansökan av denne besluta att ersättning till bodelningsförrättare för
högst fem timmars arbete skall betalas av allmänna medel på de villkor
som anges i andra stycket (ersättningsgaranti). I fråga om sådan
ersättning tillämpas 27 § rättshjälpslagen (1996:1619).

Ersättning enligt den beslutade ersättningsgarantin skall betalas ut,

om den make som har utverkat garantin har en andel i boet som efter
avdrag för täckning av skulder är värd mindre än 100 000 kr. Ersätt-

1

Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55.

3004

background image

SFS 1996:1622

ningen skall betalas ut till bodelningsförrättaren efter ansökan. Utbetalt
belopp skall vid tillämpningen av 7 § tillgodoräknas samme make.

Ansökan enligt första och andra stycket görs hos den domstol som

avses i 2 §.

18 kap.

4 §2 Hovrättens dom eller slutliga beslut i mål om underhåll enligt 6 kap.
får inte överklagas. Hovrätten får dock tillåta att domen eller beslutet
överklagas, om det finns särskilda skäl för en prövning om tillstånd skall
ges enligt 54 kap. 10 § första stycket 1 rättegångsbalken.

Första stycket första meningen gäller inte, om någon annan del av

domen överklagas.

Hovrättens beslut i frågor som avses i 14 kap. 7, 15 eller 16 § eller

17 kap. 7 a § får aldrig överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

2

Senaste lydelse 1989:353.

3005

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.