SFS 1997:390 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Du är här: Start / Familjerätt / Äktenskapsbalk (1987:230) / SFS 1997:390 Lag om ändring i äktenskapsbalken
SFS 1997_390 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:390

Utkom från trycket
den 18 juni 1997

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

utfärdad den 5 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 kap. 17 och 18 §§ äktenskaps-

balken skall ha följande lydelse.

14 kap.

17 §2 Vid huvudförhandling i äktenskapsmål och mål om underhåll skall

tingsrätten bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän, om annat inte
följer av 1 kap. 3 a § andra och tredje styckena rättegångsbalken. Denna re-
gel gäller även för andra mål som handläggs i samma rättegång.

Om en av nämndemännen får förhinder sedan huvudförhandlingen har på-

börjats, är rätten domför med en lagfaren domare och två nämndemän.

Om det finns skäl för det, får antalet lagfarna domare utökas med en utö-

ver vad som följer av första stycket. Detsamma gäller i fråga om antalet
nämndemän. Om någon eller några av ledamöterna får förhinder sedan hu-
vudförhandlingen har påbörjats, gäller andra stycket i fråga om domförhet.

När nämndemän ingår i tingsrätten, skall ordföranden vid överläggning

redogöra för omständigheterna i målet och innehållet i gällande rätt. Vid om-
röstning skall först ordföranden och därefter nämndemännen säga sin me-
ning. I övrigt gäller bestämmelserna i rättegångsbalken om överläggning och

omröstning i tvistemål.

18 §3 I äktenskapsmål och mål om underhåll är hovrätten domför med tre

lagfarna domare och två nämndemän. Om en av de lagfarna domarna eller en
av nämndemännen får förhinder sedan huvudförhandling har påbörjats, är
rätten ändå domför. Fler än fyra lagfarna domare och tre nämndemän får inte
delta. Vid handläggning som inte sker vid huvudförhandling, liksom när må-
let i tingsrätten har avgjorts utan nämndemän, är hovrätten domför även med
enbart lagfarna domare enligt vad som sägs i 2 kap. 4 § första stycket rätte-
gångsbalken. Hovrätten är i övrigt domför enligt vad som sägs i 2 kap. 4 §
fjärde och femte styckena rättegångsbalken.

1

Prop. 1996/97:133, bet. 1996/97:JuU17, rskr. 1996/97:216.

2

Senaste lydelse 1989:657.

3

Senaste lydelse 1989:657.

648

background image

SFS 1997:390

Tar nämndemän del i målets avgörande, skall vid överläggning ord-

föranden eller, om målet har beretts av en annan lagfaren domare, denne re-
dogöra för omständigheterna i målet och innehållet i gällande rätt. Vid om-
röstning skall nämndemännen säga sin mening sist. I övrigt gäller bestäm-
melserna i rättegångsbalken om överläggning och omröstning i tvistemål.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

2. Om huvudförhandlingen har påbörjats före ikraftträdandet gäller

14 kap. 17 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

649

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.