SFS 1997:994 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Du är här: Start / Familjerätt / Äktenskapsbalk (1987:230) / SFS 1997:994 Lag om ändring i äktenskapsbalken
SFS 1997_994 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1873

SFS 1997:994

Utkom från trycket
den 12 december 1997

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

utfärdad den 4 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 kap. 2 § äktenskapsbalken skall

ha följande lydelse.

15 kap.

2 §2 Skattemyndighetens beslut i fråga om hindersprövning får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.

Detsamma gäller beslut av präster inom Svenska kyrkan om förrättande av

vigsel.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Riksskatteverket får från skattemyndigheten ta över uppgiften att föra det

allmännas talan i länsrätt och kammarrätt. Riksskatteverket för det all-
männas talan i Regeringsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 men tillämpas inte i de fall där

det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan. I mål som anhängiggörs hos
Regeringsrätten från och med den 1 januari 1998 skall dock Riksskatteverket
föra det allmännas talan.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Mats Dahl

(Justititedepartementet)

1

Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76.

2

Senaste lydelse 1995:1681.

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.