SFS 1998:320 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Du är här: Start / Familjerätt / Äktenskapsbalk (1987:230) / SFS 1998:320 Lag om ändring i äktenskapsbalken
980320.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

utfärdad den 28 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 kap. 5 och 7 §§ äktenskaps-

balken skall ha följande lydelse.

14 kap.

5 § I mål om äktenskapsskillnad får domstolen pröva frågor om under-
hållsbidrag, vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, rätt att bo
kvar i makarnas gemensamma bostad till dess att bodelning sker och förbud
att besöka varandra. Yrkanden i sådana frågor framställs i den ansökan
genom vilken talan om äktenskapsskillnad väcks. Har sådan talan redan
väckts, får yrkandena framställas muntligen inför domstolen eller skriftligen
utan särskild stämning.

I målet får även prövas frågan om förordnande av bodelningsförrättare.

7 §

2 I mål om äktenskapsskillnad får domstolen, för tiden till dess att frågan

har avgjorts genom dom som har vunnit laga kraft, på yrkande av någon av
makarna

1. bestämma vem av makarna som skall ha rätt att bo kvar i makarnas

gemensamma bostad, dock längst för tiden till dess att bodelning har skett,

2. förordna om skyldighet för den ena maken att utge bidrag till den andra

makens underhåll.

I sådant mål får domstolen också, för tiden till dess att skillnadsfrågan har

avgjorts genom dom som har vunnit laga kraft, på yrkande av någon av
makarna förbjuda makarna att besöka varandra.

Ett beslut enligt första stycket får verkställas på samma sätt som en dom

som har vunnit laga kraft. Ett beslut enligt andra stycket gäller på samma
sätt som en dom som har vunnit laga kraft. Beslut enligt första eller andra
stycket får dock när som helst ändras av domstolen.

�verträder någon ett förbud enligt andra stycket, tillämpas 24 § lagen

(1988:688) om besöksförbud.

I mål om äktenskapsskillnad får domstolen dessutom, med tillämpning av

bestämmelserna i föräldrabalken, förordna om vad som skall gälla i fråga

3URSEHW/8UVNU

6HQDVWHO\GHOVH

Svensk författningssamling

SFS 1998:320
Utkom från trycket
den 12 juni 1998

background image

SFS 1998:320

om vårdnad, boende, umgänge och bidrag till barns underhåll för tiden till
dess att en sådan fråga har avgjorts genom en dom som har vunnit laga kraft
eller föräldrarna har träffat ett avtal om frågan och, i de fall det krävs för att
avtalet skall gälla, avtalet har godkänts av socialnämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.