SFS 2005:107 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Du är här: Start / Familjerätt / Äktenskapsbalk (1987:230) / SFS 2005:107 Lag om ändring i äktenskapsbalken
050107.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

utfärdad den 10 mars 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 3 och 5 §§ äktenskaps-

balken skall ha följande lydelse.

10 kap.

3 §

2 Rättigheter som inte kan överlåtas eller som i annat fall är av person-

lig art skall inte ingå i bodelning om det skulle strida mot vad som gäller för
rättigheten. Dessutom skall pensionsrättigheter, även om de inte är av sådant
slag som avses i första meningen, undantas från bodelning enligt vad som
sägs i andra och tredje styckena.

Vid bodelning med anledning av en makes död skall en rätt till pension

som den efterlevande maken har på grund av pensionssparavtal enligt lagen
(1993:931) om individuellt pensionssparande inte ingå i bodelningen. Det-
samma gäller en rätt till pension som den efterlevande maken har på grund
av en försäkring, om det belopp som skall betalas ut skall beskattas som in-
komst. Om pensionssparkontot eller försäkringen ägdes av den avlidna ma-
ken, tillämpas i stället bestämmelserna i lagen om individuellt pensions-
sparande eller försäkringsavtalslagen (2005:104).

Vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad skall en rätt till pen-

sion som någon av makarna har på grund av pensionssparavtal enligt lagen
om individuellt pensionssparande helt eller delvis undantas från bodel-
ningen, om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och om-
ständigheterna i övrigt skulle vara oskäligt att hela pensionsrätten ingick.
Detsamma gäller rätt till pension på grund av en försäkring, om det belopp
som skall betalas ut skall beskattas som inkomst och försäkringen gäller rätt
till

1. ålderspension eller sjukpension, eller
2. efterlevandepension om det finns en rätt till utbetalning av pensionen

vid bodelningen.

5 §

3 Om försäkring eller försäkringsbelopp som vid försäkringstagarens

död tillfaller en förmånstagare finns bestämmelser i försäkringsavtalslagen
(2005:104).

1 Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160.

2 Senaste lydelse 1998:619.

3 Senaste lydelse 1993:933.

SFS 2005:107

Utkom från trycket
den 22 mars 2005

3 SFS 2005:104�129

background image

2

SFS 2005:107

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Om förmånstagares rätt enligt pensionssparavtal finns bestämmelser i

lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätt
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.