SFS 2004:142 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Du är här: Start / Familjerätt / Äktenskapsbalk (1987:230) / SFS 2004:142 Lag om ändring i äktenskapsbalken
040142.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

utfärdad den 1 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 1 och 3 §§, 4 kap. 8 §,

5 kap. 5 § och 15 kap. 1 § äktenskapsbalken skall ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap utan tillstånd av myn-

dighet som anges i 15 kap. 1 §. Tillstånd får meddelas endast om det finns
särskilda skäl.

3 §

�ktenskap får inte ingås mellan dem som är släkt med varandra i rätt

upp- och nedstigande led eller är helsyskon.

Halvsyskon får inte ingå äktenskap med varandra utan tillstånd av myn-

dighet som anges i 15 kap. 1 §.

4 kap.

8 §

2

Vigselförrättaren skall genast sända underrättelse om vigseln till Skat-

teverket.

Vid underrättelse om vigsel skall Skatteverket kontrollera att vigseln har

föregåtts av hindersprövning och att vid denna prövning något hinder mot
äktenskapet inte kommit fram. Om en sådan prövning inte har förekommit
eller om vigseln har förrättats trots att det vid prövningen kommit fram hin-
der mot äktenskapet, skall Skatteverket sända underrättelse om förhållandet
till den som skall anmäla eller pröva frågor om disciplinansvar, åtalsanmä-
lan, avskedande eller entledigande beträffande vigselförrättaren. I de fall
som avses i 5 kap. 5 § första stycket skall Skatteverket även underrätta all-
män åklagare.

5 kap.

5 §

3

En make har rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid

om det görs sannolikt att maken har tvingats att ingå äktenskapet eller om
maken har ingått äktenskapet före 18 års ålder utan behörig myndighets till-

1

Prop. 2003/04:48, bet. 2003/04:LU19, rskr. 2003/04:180.

2

Senaste lydelse 2003:644.

3

Senaste lydelse 1994:1118.

SFS 2004:142

Utkom från trycket
den 15 april 2004

background image

2

SFS 2004:142

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

stånd. Om äktenskapet har ingåtts trots att makarna är släkt med varandra i
rätt upp- och nedstigande led eller är helsyskon, har var och en av makarna
rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid. Detsamma gäller om
äktenskapet har ingåtts trots att någon av makarna redan var gift eller partner
i ett registrerat partnerskap och det tidigare äktenskapet eller partnerskapet
inte har blivit upplöst.

Föreligger tvegifte, har var och en av makarna i det tidigare äktenskapet

rätt att få detta upplöst genom äktenskapsskillnad utan föregående betänke-
tid. Detsamma gäller om partnerskap registrerats trots att någon av partnerna
då var gift.

I de fall som avses i första stycket kan talan om äktenskapsskillnad föras

även av allmän åklagare. I de fall som avser äktenskap som ingåtts av under-
årig är socialnämnden i den kommun där personen är folkbokförd eller, om
personen inte är folkbokförd här i landet, i den kommun där han eller hon
vistas skyldig att på begäran lämna yttrande samt de upplysningar som kan
vara av betydelse för frågans bedömning till åklagaren. En annan social-
nämnd som har tillgång till upplysningar som kan vara av betydelse i frågan
är skyldig att lämna sådana på begäran av den socialnämnd som skall yttra
sig.

15 kap.

1 §

En ansökan om tillstånd till äktenskap enligt 2 kap. 1 eller 3 § prövas

av länsstyrelsen i ett län där en sökande är folkbokförd. Saknas en sådan be-
hörig länsstyrelse prövas ansökan av Länsstyrelsen i Stockholms län.

I ärenden som rör underårig skall länsstyrelsen bereda den underåriges

vårdnadshavare tillfälle att yttra sig, om det kan ske. Yttrande samt de upp-
lysningar som kan vara av betydelse för frågans bedömning skall inhämtas
från socialnämnden i den kommun där den underårige är folkbokförd eller,
om den underårige inte är folkbokförd här i landet, i den kommun där han el-
ler hon vistas. En annan socialnämnd som har tillgång till upplysningar som
kan vara av betydelse i frågan är skyldig att lämna sådana på begäran av den
socialnämnd som skall yttra sig. I ärenden som rör halvsyskon skall länssty-
relsen inhämta yttrande från Socialstyrelsen.

Ett beslut att tillåta en underårig att ingå äktenskap får överklagas av den

underåriges vårdnadshavare.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2004. För äktenskap som har ingåtts

före ikraftträdandet gäller bestämmelserna i 5 kap. 5 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.