SFS 2000:173 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Du är här: Start / Familjerätt / Äktenskapsbalk (1987:230) / SFS 2000:173 Lag om ändring i äktenskapsbalken
000173.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

utfärdad den 6 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 14 kap. 9, 11, 12 och 16 §§ äkten-

skapsbalken skall ha följande lydelse.

14 kap.

9 §

Innan rätten meddelar ett beslut enligt 7 §, skall den andra maken få

tillfälle att yttra sig över yrkandet.

11 §

Om en make återkallar ett yrkande om äktenskapsskillnad sedan ge-

mensam ansökan om äktenskapsskillnad har getts in till domstolen eller se-
dan den makens yrkande om äktenskapsskillnad har delgetts den andra ma-
ken, skall yrkandet ändå prövas om den andra maken yrkar det. Den andra
maken skall underrättas om detta när återkallelsen skickas till honom eller
henne.

Om käranden uteblir från en förhandling i ett mål om äktenskapsskillnad,

skall yrkandet om äktenskapsskillnad ändå prövas om svaranden begär det.
Rätten skall underrätta käranden om detta i kallelsen till förhandlingen.

12 §

När makarna eller en av dem yrkar äktenskapsskillnad får yrkandet

prövas utan huvudförhandling. Andra frågor i målet kan avgöras utan hu-
vudförhandling enligt bestämmelserna i rättegångsbalken.

16 §

I fall som avses i 6 kap. 6 § andra stycket får domstolen på yrkande

av en av makarna besluta i frågan om nyttjanderätt för tiden till dess att frå-
gan har avgjorts genom dom som har vunnit laga kraft. Innan rätten medde-
lar beslut, skall den andra maken få tillfälle att yttra sig över yrkandet. Be-
slutet får verkställas på samma sätt som en dom som har vunnit laga kraft
men får när som helst ändras av domstolen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

1

Prop. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:151.

SFS 2000:173

Utkom från trycket
den 27 april 2000

background image

2

SFS 2000:173

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.