SFS 2006:212 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Du är här: Start / Familjerätt / Äktenskapsbalk (1987:230) / SFS 2006:212 Lag om ändring i äktenskapsbalken
060212.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

utfärdad den 30 mars 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 3 § äktenskapsbalken skall

ha följande lydelse.

4 kap.

3 §

2 Behörig att vara vigselförrättare är

1. präst i Svenska kyrkan,
2. sådan präst eller annan befattningshavare i ett annat trossamfund som

har förordnande enligt bestämmelserna i lagen (1993:305) om rätt att för-
rätta vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan,

3. lagfaren domare i tingsrätt, eller
4. den som länsstyrelsen har förordnat.
Länsstyrelsens förordnande skall avse såväl behörighet att förrätta vigsel

som behörighet att registrera partnerskap enligt lagen (1994:1117) om
registrerat partnerskap.

1. Denna lag träder i kraft den 15 april 2006.
2. Ett förordnande som vigselförrättare eller som registreringsförrättare

enligt lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap som gäller vid ikraftträ-
dandet skall därefter anses avse såväl behörighet att förrätta vigsel som be-
hörighet att registrera partnerskap.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:58, bet. 2005/06:LU22, rskr. 2005/06:179.

2 Senaste lydelse 1993:304.

SFS 2006:212

Utkom från trycket
den 11 april 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.