SFS 1998:619 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Du är här: Start / Familjerätt / Äktenskapsbalk (1987:230) / SFS 1998:619 Lag om ändring i äktenskapsbalken
980619.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 7 och 8 §§, 9 kap. 11 § samt

10 kap. 3 och 4 §§ äktenskapsbalken skall ha följande lydelse.

6 kap.

7 § Efter äktenskapsskillnad svarar varje make för sin försörjning.

Om den ena maken behöver bidrag till sitt underhåll under en över-

gångstid, har den maken rätt att få underhållsbidrag av den andra maken
efter vad som är skäligt med hänsyn till denna makes förmåga och övriga
omständigheter.

Har den ena maken svårigheter att försörja sig själv sedan ett långvarigt

äktenskap har upplösts eller finns det andra synnerliga skäl, har den maken
rätt till underhållsbidrag av den andra maken för längre tid än som anges i
andra stycket. Vid prövning av den rätten skall hänsyn tas till om den ena
maken behöver bidrag för att skaffa sig pensionsskydd.

8 § Underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad skall betalas fortlöpande.
Finns det särskilda skäl, såsom att den underhållsberättigade behöver ett
bidrag för att skaffa sig pensionsskydd, får domstolen dock bestämma att
bidraget skall betalas med ett engångsbelopp.

9 kap.

11 § Om en make dör när ett mål om äktenskapsskillnad pågår, skall de
bestämmelser som avser bodelning med anledning av äktenskapsskillnad
tillämpas. Bestämmelserna i 10 kap. 3 § andra stycket gäller dock i stället
för bestämmelserna i tredje stycket i den paragrafen.

10 kap.

3 §

2 Rättigheter som inte kan överlåtas eller som i annat fall är av

personlig art skall inte ingå i bodelning om det skulle strida mot vad som

1

Prop. 1996/97:106, bet. 1997/98:LU25, rskr. 1997/98:232.

2

Senaste lydelse 1993:933.

Svensk författningssamling

SFS 1998:619
Utkom från trycket
den 24 juni 1998

background image

SFS 1998:619

gäller för rättigheten. Dessutom skall pensionsrättigheter, även om de inte är
av sådant slag som avses i första meningen, undantas från bodelning enligt
vad som sägs i andra och tredje styckena.

Vid bodelning med anledning av en makes död skall en rätt till pension

som den efterlevande maken har på grund av pensionssparavtal enligt lagen
(1993:931) om individuellt pensionssparande inte ingå i bodelningen.
Detsamma gäller en rätt till pension som den efterlevande maken har på
grund av en försäkring, om det belopp som skall betalas ut skall beskattas
som inkomst. Om pensionssparkontot eller försäkringen ägdes av den
avlidna maken, tillämpas i stället bestämmelserna i lagen om individuellt
pensionssparande eller lagen (1927:77) om försäkringsavtal.

Vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad skall en rätt till

pension som någon av makarna har på grund av pensionssparavtal enligt
lagen om individuellt pensionssparande helt eller delvis undantas från
bodelningen, om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden
och omständigheterna i övrigt skulle vara oskäligt att hela pensionsrätten
ingick. Detsamma gäller rätt till pension på grund av en försäkring, om det
belopp som skall betalas ut skall beskattas som inkomst och försäkringen
gäller rätt till

1. ålderspension eller sjukpension, eller
2. efterlevandepension om det finns en rätt till utbetalning av pensionen

vid bodelningen.

4 §

3 Egendom som har gjorts till enskild genom äktenskapsförord, liksom

vad som har trätt i stället för sådan egendom samt avkastning av denna som
är enskild egendom, skall ingå i bodelning om makarna kommer överens om
det vid bodelningen. Detsamma gäller sådan rätt till pension på grund av
försäkring eller pensionssparavtal som avses i 3 § andra stycket.

Har makarna kommit överens om att enskild egendom skall ingå i

bodelningen, skall sådan egendom vid bodelningen anses utgöra
giftorättsgods.

En sådan rätt till pension på grund av försäkring eller pensionssparavtal

som avses i 3 § tredje stycket skall inte ingå i bodelning, om makarna
kommer överens om det vid bodelningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Ligger den dag som avses i 9 kap. 2 § äktenskapsbalken före den 1

januari 1999, tillämpas 6 kap. 7 och 8 §§, 9 kap. 11 § samt 10 kap. 3 och
4 §§ i deras äldre lydelse.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 1993:933.

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.