SFS 2021:464 Lag om ändring i äktenskapsbalken

SFS2021-464.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i äktenskapsbalken

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 5 § äktenskapsbalken ska ha
följande lydelse.

5 kap.
5 §
2 En make har rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid
om det görs sannolikt att maken har tvingats att ingå äktenskapet eller om
maken har ingått äktenskapet före 18 års ålder. Om äktenskapet har ingåtts
trots att makarna är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller
är helsyskon, har var och en av makarna rätt till äktenskapsskillnad utan
föregående betänketid. Detsamma gäller om äktenskapet har ingåtts trots att
någon av makarna redan var gift eller partner i ett registrerat partnerskap och
det tidigare äktenskapet eller partnerskapet inte har blivit upplöst.

Om det är fråga om tvegifte, har var och en av makarna i det tidigare

äktenskapet rätt att få detta upplöst genom äktenskapsskillnad utan före-
gående betänketid. Detsamma gäller om partnerskap registrerats trots att
någon av partnerna då var gift.

I de fall som avses i första stycket får talan om äktenskapsskillnad föras

även av allmän åklagare. I de fall som avser äktenskap som har ingåtts av
underårig är socialnämnden i den kommun där personen är folkbokförd
eller, om personen inte är folkbokförd här i landet, i den kommun där han
eller hon vistas skyldig att på begäran lämna yttrande samt de upplysningar
som kan vara av betydelse för frågans bedömning till åklagaren. En annan
socialnämnd som har tillgång till upplysningar som kan vara av betydelse i
frågan är skyldig att lämna sådana på begäran av den socialnämnd som ska
yttra sig.

Bestämmelser om erkännande av äktenskap som har ingåtts enligt

utländsk lag i de fall som avses i första stycket finns i 1 kap. 8 a § lagen
(1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap
och förmynderskap.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

1 Prop. 2020/21:149, bet. 2020/21:CU18, rskr. 2020/21:317.
2 Senaste lydelse 2014:376.

SFS

2021:464

Publicerad
den

4 juni 2021

background image

2

SFS

2021:464

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.