SFS 2003:486 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Du är här: Start / Familjerätt / Äktenskapsbalk (1987:230) / SFS 2003:486 Lag om ändring i äktenskapsbalken
030486.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

utfärdad den 18 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 18 kap. 2 § äktenskapsbalken skall

ha följande lydelse.

18 kap.

2 §

Om handläggningen av ett mål om äktenskapsskillnad har avslutats

utan att det har bestämts vem av makarna som skall ha rätt att bo kvar i deras
gemensamma bostad till dess att bodelning har skett, får domstolen på ansö-
kan av en av makarna meddela sådant förordnande. Domstolen får därvid
också för samma tid, på begäran av någon av makarna, förbjuda makarna att
besöka varandra. Domstolen får även ändra ett tidigare förordnande.

På begäran av någon av makarna får domstolen besluta om vad som skall

gälla enligt första stycket för tiden till dess att frågan har avgjorts genom be-
slut som har vunnit laga kraft. Ett sådant interimistiskt beslut får verkställas
och gäller på samma sätt som ett beslut som har vunnit laga kraft. Beslutet
får dock när som helst ändras av domstolen och skall omprövas när ärendet
slutligt avgörs.

Om någon överträder ett besöksförbud som meddelats enligt första eller

andra stycket, tillämpas 24 § lagen (1988:688) om besöksförbud.

Innan domstolen meddelar ett beslut skall motparten få tillfälle att yttra

sig.

En ansökan enligt första stycket skall ges in till en tingsrätt som är behörig

att pröva tvist om bodelning mellan makarna. Till samma tingsrätt inges an-
sökan om rättens tillstånd enligt 7 kap. 8 § eller om rättens förordnande en-
ligt 9 kap. 8 § att egendom skall sättas under särskild förvaltning. Om ett
mål om äktenskapsskillnad pågår, skall dock en sådan ansökan alltid ges in
till den tingsrätt som har tagit upp målet.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2002/03:70, bet. 2002/03:JuU17, rskr. 2002/03:224.

SFS 2003:486

Utkom från trycket
den 8 juli 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.