SFS 2003:644 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Du är här: Start / Familjerätt / Äktenskapsbalk (1987:230) / SFS 2003:644 Lag om ändring i äktenskapsbalken
030644.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 1 och 4 §§, 4 kap. 8 § samt

15 kap. 2 § äktenskapsbalken skall ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

2 Innan äktenskap ingås skall prövas om det finns något hinder mot

äktenskapet. Denna prövning skall göras av Skatteverket.

Hindersprövningen skall begäras av kvinnan och mannen gemensamt hos

Skatteverket eller valfri allmän försäkringskassa.

4 §

3 Finner Skatteverket att det inte finns något hinder mot äktenskapet,

skall verket på begäran av kvinnan och mannen utfärda intyg om detta.

4 kap.

8 §

4 Vigselförrättaren skall genast sända underrättelse om vigseln till Skat-

teverket.

15 kap.

2 §

5 Skatteverkets beslut i fråga om hindersprövning får överklagas hos en

länsrätt inom vars domkrets kvinnan eller mannen är folkbokförd. Finns
ingen sådan behörig länsrätt överklagas beslutet hos Länsrätten i Stock-
holms län.

Detsamma gäller beslut av präster inom Svenska kyrkan om förrättande

av vigsel.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. �ldre föreskrifter i 15 kap. 2 §

gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraft-
trädandet. I dessa fall skall dock Skatteverket föra det allmännas talan.

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse 1998:244.

3 Senaste lydelse 1991:495.

4 Senaste lydelse 1994:1976. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

5 Senaste lydelse 1997:994. �ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket stycket upphävs.

SFS 2003:644

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

2

SFS 2003:644

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.