SFS 2004:763 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Du är här: Start / Familjerätt / Äktenskapsbalk (1987:230) / SFS 2004:763 Lag om ändring i äktenskapsbalken
040763.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 3 § äktenskapsbalken skall

ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

2

�ktenskap får inte ingås mellan dem som är släkt med varandra i rätt

upp- och nedstigande led eller är helsyskon.

Halvsyskon får inte ingå äktenskap med varandra utan tillstånd av myn-

dighet som anges i 15 kap. 1 §.

Vid tillämpningen av första och andra styckena jämställs adoptivför-

hållande med släktskap. De som därvid anses som helsyskon får dock ingå
äktenskap med varandra efter tillstånd av myndighet som anges i 15 kap.
1 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för hindersprövning som har be-

gärts före den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:131, bet. 2004/05:SoU3, rskr. 2004/05:10.

2 Senaste lydelse 2004:142.

SFS 2004:763

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.