SFS 2010:8 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Du är här: Start / Familjerätt / Äktenskapsbalk (1987:230) / SFS 2010:8 Lag om ändring i äktenskapsbalken
100008.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

utfärdad den 14 januari 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om äktenskapsbalken2

dels att i 15 kap. 2 § ordet ⬝länsrätt⬝ ska bytas ut mot ⬝förvaltningsrätt⬝,
dels att i 15 kap. 2 § orden ⬝Länsrätten i Stockholms län⬝ ska bytas ut mot

⬝Förvaltningsrätten i Stockholm⬝.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Fredrik Ludwigs
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:1, utg.omr. 4, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:153.

2 Senaste lydelse av 15 kap. 2 § 2009:253.

SFS 2010:8

Utkom från trycket
den 2 februari 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.