SFS 2014:378 Lag om ändring i ärvdabalken

140378.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ärvdabalken;

utfärdad den 28 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 1 § ärvdabalken2 ska ha

följande lydelse.

9 kap.

1 §

Den som har fyllt 18 år får genom testamente förordna om sin kvarlåten-

skap. Testamente får också göras av underårig som efter fyllda 16 år vill för-
ordna om egendom som han eller hon själv får råda över.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. Äldre bestämmelser gäller för den som har ingått äktenskap med stöd av

ett tillstånd enligt 15 kap. 1 § äktenskapsbalken i dess lydelse före den 1 juli
2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:208, bet. 2013/14:JuU30, rskr. 2013/14:263.

2 Balken omtryckt 1981:359.

SFS 2014:378

Utkom från trycket
den 5 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.