SFS 2008:987 Lag om ändring i ärvdabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Ärvdabalk (1958:637) / SFS 2008:987 Lag om ändring i ärvdabalken
080987.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ärvdabalken;

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 21 kap. 3 § ärvdabalken

2

ska ha

följande lydelse.

21 kap.

3 §

3

Finns det flera delägare i dödsboet eller är allmänna arvsfonden en-

sam delägare, får en skuld som inte förfaller till betalning inom sex månader
sägas upp hos borgenären till betalning sex månader efter uppsägningen.
Om borgenären till säkerhet för sin fordran har företagshypotek eller panträtt
på grund av inteckning och inom tre månader efter uppsägningen meddelar
att han eller hon vill hålla sig endast till säkerheten, behöver betalning dock
inte tas emot före förfallodagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34.

2

Balken omtryckt 1981:359.

3

Senaste lydelse 2003:529.

SFS 2008:987

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.