SFS 2015:418 Lag om ändring i ärvdabalken

150418.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ärvdabalken;

utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 kap. 3 § och 23 kap. 5 § ärvda-

balken

2 ska ha följande lydelse.

19 kap.

3 §

Ett val av boutredningsman ska göras så att uppdraget kan förväntas bli

utfört med den insikt som boets beskaffenhet kräver. Särskilt avseende ska
fästas vid förslag av dem, vilkas rätt är beroende av utredningen.

En delägare får utses till boutredningsman.
Om testamentsexekutor är utsedd ska denne utses till boutredningsman, om

det inte finns skäl som talar mot det.

I lagen (2015:417) om arv i internationella situationer finns bestämmelser

om särskild boutredningsman.

23 kap.

5 §

3

På en delägares begäran ska rätten utse någon att vara skiftesman. Det

som föreskrivs i 17 kap. 1–4 och 6–9 §§ äktenskapsbalken om bodelning, bo-
delningsförrättare och make ska gälla i fråga om arvskifte, skiftesman och
delägare i boet. Arvode och ersättning till skiftesmannen ska dock betalas av
dödsboet.

Om boet ställs under förvaltning av testamentsexekutor, är denne utan sär-

skilt beslut skiftesman. Detta gäller dock inte, om någon annan redan har ut-
setts till skiftesman eller om testamentsexekutorn är delägare i boet.

En dödsbodelägare eller en person som på annat sätt är beroende av arv-

skiftet får inte utses till skiftesman.

Denna lag träder i kraft den 17 augusti 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:105, bet. 2014/15:CU17, rskr. 2014/15:261.

2 Balken omtryckt 1981:359.

3 Senaste lydelse 1988:1453.

SFS 2015:418

Utkom från trycket
den 7 juli 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.