SFS 1971:872

Du är här: Start / Familjerätt / Ärvdabalk (1958:637) / SFS 1971:872
710872.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring 1 ärydabalken;

given Stockholms slott den 10 december 1971.

SFS 1971:872

Utkom från trycket

den 17 dec. 1971

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks­

dagen^, funnit gott att i fråga om ärvdabalken^ förordna,

dels att 4 kap. samt 8 kap. 9 § skall upphöra att gälla,
dels att 10 kap. 4 § och 18 kap. 5 § skall ha nedan angivna lydelse.

10 kap.

4 § Till testamentsvittne må ej tagas den som är under femton år eller
på grund av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan rubbning av själs­
verksamheten saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen, ej

heller testators make eller den som med honom är i rätt upp- eller
nedstigande skyldskap eller svågerlag eller är hans syskon.

Ej må någon tagas tUl vittne vid förordnande till honom själv, hans

make eller någon, vilken med honom är i skyldskap eller svågerlag
som nyss är sagt. Förordnande att vara testamentsexekutör medför

dock ej hinder att vara vittne.

�&beropas testamentsvittne till bevis i rättegång, gäller vad i rätte­

gångsbalken är stadgat om sådant bevis.

18 kap.

5 § Delägare som var för sin försörjning beroende av den döde äger

såsom förskott å sin lott utfå vad för sådant ändamål erfordras, såvitt
lotten uppenbarligen förslår och förskottet kan lämnas utan olägenhet
för utredningen.

Efterlevande make och oförsörjda barn skola städse njuta nödigt un­

derhåll ur boet under tre månader från dödsfallet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

1 Prop. 1971:143, LU 25, rskr 299.

^ S enaste lydelse av

4 kap. 1 § 1969: 621

8 kap. 9 §

1973

¬

background image

SFS 1971: 872

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 10 december 1971.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.