SFS 1974:1039

Du är här: Start / Familjerätt / Ärvdabalk (1958:637) / SFS 1974:1039
741039.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS X974:1039 Lag

Utkom frän t rycket

ändring i ärvdabalken;

den 23 dec. 1974

utfärdad den 20 december 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen' i fråga om ärvdabalken
delsen 19 kap. 14 och 15 §§ samt 20 kap. 8 § skall ha nedan angivna

lydelse,

dels att i ba lken skall införas en ny paragraf, 19 kap. 14 a §, av nedan

angivna lydelse.

2176

19 kap.

14 § Till dödsboet hörande penningmedel, som göras räntebärande

genom insättning i bank, skola insättas i boets namn. Dödsboets
egendom må ej heller eljest sammanblandas med vad boutrednings­

mannen eller annan tillhör. Värdehandlingar skola nedsättas i öppet

förvar i bank, om del sammanlagda värdet överstiger ett belopp
motsvarande två gånger gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring.

Utöver vad av 18 kap. 5 § föranledes må egendom ej förskottsvis

utgivas till delägare, med mindre det kan ske utan men för annan, vars
rätt är beroende av utredningen.

14 a § Före den 1 april varje år skall boutredningsmannen avge

redovisning för medelsförvaltningen under föregående kalenderår, I
redovisningen skola upptagas saldo vid årets början och slut samt in-

och utbetalningar under året. Ha medel innestått i bank eller annan in­

rättning skall vid redovisningen fogas bevis om insättningar och uttag
under året samt behållning vid årets slut. När värdehandlingar nedsatts

i bank skall vid redovisningen fogas bevis av motsvarande innehåll.

�&rsredovisning skall tillställas minst en delägare i boet. �vriga

delägare samt rätten skola samtidigt underrättas om vem som tillställts

redovisningen. Dödsbodelägare som icke har tillställts redovisningen

' Prop. 1974: 142, LU 38, rskr 404.

¬

background image

har rätt att på begäran hos boutredningsmannen erhålla ett exemplar

SFS 1974: 1039

av den. Finnes omyndig delägare i boet skall ett exemplar tillställas

överförmyndaren.,

Fullgör boutredningsman ej vad som åligger honom enligt denna

paragraf, kan rätten vid vite förelägga honom att fullgöra sin

skyldighet.

15 § Så snart dödsboet beretts för bodelning eller arvskifte samt

delning kan äga rum utan men för någon, vars rätt är beroende av

utredningen, skall boutredningsmannen göra anmälan härom till del­

ägarna och avgiva redovisning för sin förvaltning.

Sedan bodelning eller arvskifte förrättats av delägarna, skall

boutredningsmannen till envar av dem utgiva honom tillkommande

egendom. Samma lag vare, där av skiftesman verkställd delning blivit

ståndande.

Har boutredningsman frånträtt uppdraget utan att det blivit slutfört

efter vad nu är sagt, är han ock redovisningsskyldig.

När boutredningsman slutfört sitt uppdrag, må han på begäran

entledigas av rätten.

20 kap.

8 §2 Bouppteckning skall inom en månad efter upprättandet jämte

bestyrkt avskrift för registrering ingivas till rätten i den ort där den

döde skolat svara i tvistemål i all mänhet eller, om behörig domstol ej

sålunda finnes, till Stockholms tingsrätt. �ro flera bouppteckningar,

skola de ingivas samtidigt; och skall tiden härför räknas från det den
sista bouppteckningen upprättades.

Bestyrkt avskrift av bouppteckningen skall förvaras hos rätten.
Har omyndig del i boet eller finnes delägare, för vilken god man

skall förordnas, skall ytterligare en bestyrkt avskrift ingivas för varje

överförmyndare som skall ha tillsyn över ifrågavarande förmynderskap

eller godmanskap. �r bouppteckningen av vidlyftig beskaffenhet, må
denna avskrift omfatta endast erforderliga delar.

�ro ej erforderliga avskrifter ingivna, skola sådana tagas på boets

bekostnad.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. I fråga om boutred­

ningsman som har förordnats före den 1 januari 1972 är rätten ej

skyldig att kontrollera att redovisningsskyldighet enligt 19 kap. 14 a §

fullgöres, såvida det ej påkallas av dödsbodelägare, eller, om omyndig

har del i bo et, av överförmyndaren.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM
(Justitiedepartementet)

^ Scnastelydelse 1969:800.

2177

137�SFS 1974

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.