SFS 1973:647

730647.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

I I';'

; U <

, i-'

I

i

SFS 1973:647 Lag
utkom Mn trycket Om ändring 1 ärvdabalken;
den 4 ju li 1973

given Stockholm slott den 5 juni 1973.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^ funnit gott förordna, att 3 kap. 8 § och 25 kap. 3 § ärvdabal­
ken skall ha nedan angivna lydelse.

3 kap.

8 § Vad i detta kapitel är stadgat om efterlevande makes arvsrätt
skall ej äga tillämpning, om vid arvlåtarens död talan om äktenskaps­
skillnad var anhängig utan att frågan därom förfallit enligt 11 kap. 3 §

giftermålsbalken.

1316

25 kap.

3 § över ansökningen skall rätten höra den bortovarandes inom riket
vistande make och närmaste fränder, annan som kan antagas senast
hava haft imderrättelse om den bortovarande, ävensom pastorsämbetet

och polismyndigheten i den ort, där han senast ägt hemvist inom riket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974. 3 kap. 8 § i dess äldre

lydelse skall dock tillämpas, om arvlåtaren avUdit före ikraftträdandet
eller om i annat fall talan om återgång eller hemskillnad var anhängig

eller makarna på grund av hemskillnad levde åtskilda vid dödsfallet.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 5 juni 1973.

GUSTAF ADOLF
(L. S.)

1 Prop. 1973; 32, LU 20 , rskr 256.

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.