SFS 1975:245

Du är här: Start / Familjerätt / Ärvdabalk (1958:637) / SFS 1975:245
750245.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:245

Utkom från trycket

deil 3 juni 1975

Lag

om ändring i ärvdabalken;

utfärdad den 7 maj 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att i ärvdabalken skall införas

två nya paragrafer, 7 kap. 7 § och 14 kap. 6 §, aV nedan angivna lydelse.

7 kap.

7 § Bröstarvinges rätt enligt detta kapitel att påkalla jämkning av

testamente eller gåva övergår ej till hans borgenärer.

14 kap.

6 § Arvinges rätt att väcka talan om klander av testamente övergår ej

till hans borgenärer.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975.

De nya bestämmelserna skall ej tillämpas, när arvinge försatts i

konkurs genom beslut som meddelats före lagens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Trygve Hellners
(Justitiedepartementet)

396

' Prop. 1975:6, LU 12,rskr9i.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.