SFS 1975:640

Du är här: Start / Familjerätt / Ärvdabalk (1958:637) / SFS 1975:640
750640.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:640

Utkom från trycket

den 19 augusti 1975

Lag

om ändring i ärvdabalken;

utfärdad den 5 juni 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 22 kap. 5 § och 25 kap. 7 §

ärvdabalken skall ha nedan angivna lydelse.

22 kap.

5 § �& legat, som avser visst penningbelopp, äger testamentstagaren,

såvitt ej annat framgår av testamentet, tillgodonjuta ränta, sedan fyra

månader förflutit från testators död. Räntan beräknas enligt 5 §
räntelagen (1975:635) för tiden fram till dess legatet enligt I § i detta kapitel
skall utgivas och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter.

1330

25 kap.

7 § Finnes den dödförklarade sedermera vara vid liv, skall envar, som

i följd av dödförklaringen tillträtt egendom, bära den åter. Samma lag
vare, där den dödförklarade finnes hava avlidit å annan tid än den som

antagits såsom dödsdag och med hänsyn därtill annan är berättigad till

kvarlåtenskapen.

Har egendom som skall återbäras blivit till annan överlåten, är

jämväl denne återbäringsskyldig, där han ej var i god tro då han åtkom

egendomen.

Då egendom återbäres, skall ock utgivas avkastning som belöper på

tiden efter det innehavaren vann kunskap, att annan ägde bättre rätt
till egendomen, eller stämning blev honom delgiven. Har han för

egendomen haft nödig kostnad, skall den ersättas; nyttig kostnad skall

ock ersättas, där den ej var gjord å tid som nyss sagts, (dtgöres
egendomen av penningbelopp, skall ränta gäldas pä beloppet enligt 6 §

räntelagen (1975:635) från den dag innehavaren vann kunskap att annan
ägde bättre rätt till beloppet eller stämning delgavs honom.

Prop. 1975:102, LU 30, rskr 234.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den I januari 1976. �ldre bestämmelser

SFS 1975: 640

gäller dock fortfarande i fall då skyldighet att utge ränta har

uppkommit före nämnda dag.

på regeringens vägnar

CARL LIDBOM

Staffan Magnusson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.