SFS 1976:221

Du är här: Start / Familjerätt / Ärvdabalk (1958:637) / SFS 1976:221
760221.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976: 221 Lag

Utkom från t rycket

ändring i ärvdabalken;

den 25 maj 1976

utfärdad den 13 maj 1976.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrivas i frå ga om ärvdabalken

dels att 18 kap. 2 §, 20 kap. I och 9 §§ samt rubriken till 20 kap.

skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i 20 kap. skall införas en ny paragraf. 8 a §, av nedan an­

givna lydelse.

18 kap.

2 § Till dess att egendomen omhändertagits av samtliga dödsbodel­

ägare eller av den som eljest har att förvalta boet, skall egendomen,

där den ej står under vård av förmyndare, syssloman eller annan, vår­
das av delägare som sammanbodde med den avlidne eller eljest kan
taga vård om egendomen; och har han att ofördröjligen underrätta öv­
riga delägare om dödsfallet samt, där god man för delägare tarvas, hos
rätten göra anmälan såsom i 18 kap. föräldrabalken sägs. Vad nu är

sagt om delägare gäller ock efterlevande make som ej är delägare i

boet.

�r ej någon som sålunda tager vård om den dödes egendom, skall

husfolk, husvärd eller annan som är närmast därtill omhändertaga

egendomen samt tillkalla delägare eller anmäla dödsfallet till social­
nämnden. Polismyndigheten är ock pliktig att utföra vad nu sagts, om

dess biträde äskas eller eljest finnes erforderligt. Då anmälan skett, skall
socialnämnden, där så erfordras, fullgöra vad enligt första stycket

åligger delägare. För kostnaderna med anledning härav äger kommu­

nen erhålla ersättning av boet.

20 kap. Om bouppteckning och dödsbonnmälan

1 § Bouppteckning skall förrättas sist tre månader efter dödsfallet,

såframt ej på ansökan inom samma tid rätten med hänsyn till boets

beskaffenhet eller av annan särskild orsak förlänger tiden.

340

1 Prop. 1975/76: 50, LU 16, rskr 288.

¬

background image

Om dödsboanmälan och undantag på grund av sådan anmälan fran skyl­

digheten att förrätta bouppteckning föreskrives i 8 a

SF^ 1976:221

8 a § Förslå den dödes tillgångar eller, när han efterlämnar make. till­

gångarna jämte hans andel i makens giftorättsgods icke till annat än be­
gravningskostnader och andra utgifter med anledning av diidsfallet oeh

omfatta tillgångarna ej fast egendom eller tomträtt, behöver bouppteck­

ning icke förrättas, om dödsboanmälan göres till rätten av socialnämnden.

Dödsboanmälan skall vara skriftlig och upptaga den dödes fullständiga

namn, personnummer, hemvist, bostadsadress och dödsdag samt intyg,
utvisande att beträffande tillgångarna föreligger fall som avses i första

stycket. I anmälan skola även angivas namn och bostadsadresser beträf­
fande dödsbodelägare, om uppgifter därom kunna inhämtas utan avsevärd

tidsutdräkt. Dödsboanmälan bör göras inom två månader efter dödsfallet.

Den skall förvaras hos rätten.

�ven om dödsboanmälan gjorts, skall bouppteckning förrättas, om det

begäres av dödsbodelägare eller annan vars rätt kan bero därav och denne

ställer säkerhet för bouppteckningskostnaden eller om ny tillgång yppas
och det därför ej längre föreligger sådant fall som avses i förstå stycket. Bo­
uppteckning skall förrättas sist tre månader efter det att begäran därom

gjordes och säkerhet ställdes eller den nya tillgången yppades. Om förläng­
ning av tiden för boupptecknings förrättande äger 1 § första stycket mot­

svarande tillämpning.

9 § Det åligger rätten att tillse att bouppteckning, när sådan erfordras,
inom laga tid förrättats och ingivits. Finnes det vara försummat äger rätten

vid vite förelägga viss tid eller, där bouppteckning ej skett, förordna någon

att föranstalta därom. Sådant förordnande utgör ej hinder att vara god man

vid förrättningen.

Registrering av boupptecknin g må ej äga rum , där vid bouppteckningen

finnes ej hava så förfarits som i d etta kapitel s ägs. �r bouppteckningen

bristfällig, äger rätten med föreläggande av vite utsätta tid inom vilken
bristen skall avh jälpas.

Den som är pliktig att lämna uppgift till bouppteckning må vid vite hållas

därtill.

Denna lag träde r i kraft den I ju li 1976 . �ldre b estämmelser gäller dock

fortfarande i fråga om dödsfall som ha r inträffat före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Staffan Magnusson
(Justitiedepartementet)

/, (

341

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.