SFS 1984:655

840655.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:655

om ändring i ärvdabalken;

utkom från trycket

den 3 juli 1984

utfärdad den 14 juni 198 4.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 21 kap. 3 § ärvdabalken^ skall ha

nedan angivna lydelse.

21 kap,
3 § Finns det flera delägare i dödsboet eller är allmänna arvsfonden
ensam delägare, får en skuld som inte förfaller till betalning inom sex

månader sägas upp hos borgenären till betalning sex månader efter uppsäg­
ningen. Om b orgenären till säkerhet för sin fordran har panträtt på grund

av inteckning eller har företagshypotek och han inom tre månader efter

uppsägningen meddelar att han vill hålla sig endast till säkerheten, är han

dock inte skyldig att ta emot betalning före förfallodagen.

' Prop, 1983/84: 128, LU 36, rskr413.

^ Balken omtryckt 1981; 359.

1425

V-.

,

¬

background image

SFS 1984:655

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.