SFS 1987:815

Du är här: Start / Familjerätt / Ärvdabalk (1958:637) / SFS 1987:815
870815.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:815

om ändring i lagen (1987:231) om ändring i ärvdabalken;

utkom från trycket

den 9 juli 1987

Utfärdad den 18 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 7 § ärvdabalken^ i paragra­

fens lydelse enligt lagen (1987:231) om ändring i ärvdabalken skall ha

följande lydelse.

3 kap.

7 § Om den e fterlevande maken vid sin död efterlämnar en sambo och

bodelning skall förrättas mellan samborna, skall dessförinnan den efterle­
vande makens behållna egendom dela s enligt detta kapitel.

Skall i den efterlevande makens livstid bodelning ske mellan den efterle­

vande maken och dennes sambo eller sambons arvingar, skall av den

efterlevandes egendom före bodelningen tas ut egendom till ett värde som
motsvarar vad som enligt 1 -4 §§ skall tillkomma den först avlidna makens

arvingar.

Vad som föreskrivs i 4 § för det fall att egendom har tillfallit den

efterlevande maken i arv, gåva ell er testamente skall gälla, om den efterle­

vande maken genom bodelning med en sambo har erhållit egendom utöver

vad maken förut hade.

' Prop. 1986/87: 124, LU 2 8, rskr. 350.

Balken omtryckt 1981:359.

1925

¬

background image

SFS 1987:815

Vad som föreskrivs i denna balk om sambor gäller sådana samboförhål­

landen där en ogift kvinna och en ogift man bor tillsammans under äkten-
skapsliknande förhållanden.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Maria Renmyr

(Justitiedepartementet)

-aSfi'

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.