SFS 1988:1453

881453.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1453

om ändring i ärvdabalken;

utkom från trycket

den 22 december 1988

Utfärdad den 8 d ecember 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 23 kap. 5 § ärvdabalken skall ha

följande lydelse.

23 kap.

5

På en delägares begäran skall rätten förordna någon att vara skiftes­

man. Vad som föreskrivs i 17 kap. 1 —4 och 6 —9 §§ äktenskapsbalken om
bodelning, bodelningsförrättare och make skall gälla i fråga om arvskifte,

skiftesman och delägare i boet. Arvode och ersättning till sk iftesmannen
skall dock betalas av dödsboet.

Ställs boet under förvaltning av testamentsexekutör, är denne utan

särskilt förordnande skiftesman. Detta gäller dock ej, om någon annan

redan har förordnats som skiftesman eller om testamentsexekutorn är

delägare i boet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

'Prop. 1987/88:58, 1988/89:JuU7, rskr. 33.

'Senaste lydelse 1987:231.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.