SFS 1989:308

890308.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1989:308 Lag

Utkom från trycket

oHi ändring t ärvdabalken;

den 6 juni 1989

utfärdad den 18 maj 1989.

Enligt riksdagens bes lut' föreskrivs i fråga om ärvdabalken^
dels att 14 kap. 1 -

3 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 14 kap. 4 § och rubriken till 14 kap. skall ha följande lydelse.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. Har någon testamentstagare vid

lagens ikraftträdande förlorat sin rätt mot en arvinge på grund av att

testamentet inte har bevakats enligt äldre bestämmelser, skall den rättsför­

lusten kvarstå.

LAILA FREIVALDS

Anders Eriksson
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1988/89:88. LU32, rskr. 24 6.

^ Balken omtryckt 1981:359.

' Senaste lydelse 1987:231.

I 1 4 kap. Om delgivning och klander av testamente

4

Testamente skall delges arvinge genom överlämnande av testa-

mentshandlingen i bestyrkt avskrift eller, i fråga om muntligt testamente,
protokoll över förhör med testamentsvittnena eller annan skriftlig uppgift

om testamentets innehåll. Delgivning behövs dock inte med en arvinge
som har godkänt testamentet.

Efterlämnar testator, jämte make, arvingar som avses i 3 kap. 2 §, må

testamentet, såvitt dessa angår, delgivas dem som vid tiden för delgivning-

en äro närmast till arv efter testator.

Äro flera testamentstagare, gäller delgivning, som verkställts av en bland

dem, jämväl för de övriga.

SJ

ii;

ii

u

kki,

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.